direct naar inhoud van Artikel 11 Maatschappelijk
Plan: Saendelft
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0479.STED3774BP-0301

Artikel 11 Maatschappelijk

11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. maatschappelijke dienstverlening en voorzieningen in de categorie├źn A, B1 en B2, voor zover deze zijn genoemd in de Staat van Bedrijfsactiviteiten - functiemenging;
 • b. wonen op de eerste en hogere bouwlagen, ter plaatse van de aanduiding 'wonen';
 • c. de bij deze bestemming behorende overige voorzieningen, zoals erven, tuinen, water, nutsvoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen en parkeervoorzieningen.

waarbij geldt dat:

 • d. ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk uitgesloten' geen geluidsgevoelige maatschappelijke dienstverlening en voorzieningen zijn toegestaan;

met de daarbij behorende en ondergeschikte:

11.2 Bouwregels

Op en onder de in lid 11.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met in achtneming van de volgende bepalingen:

11.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de maatvoeringsaanduidingen 'maximale goothoogte' en 'maximale bouwhoogte' is ten hoogste de aangegeven goothoogte en bouwhoogte toegestaan;
11.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

 • a. de hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 meter;
 • b. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer dan 5 meter bedragen.
11.2.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 11.2.2 onder a met dien verstande dat:

 • a. dit noodzakelijk is voor de bestemming;
 • b. er geen onevenredige aantasting plaats vindt van de bezonningssituatie op de aangrenzende percelen;
 • c. er geen onevenredige aantasting plaats vindt van de gebruiksmogelijkheden van het perceel en de aangrenzende percelen;
 • d. er geen nadelige omstandigheden ontstaan voor de verkeerssituatie ter plaatse.