direct naar inhoud van Artikel 15 Verkeer - Railverkeer
Plan: Saendelft
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0479.STED3774BP-0301

Artikel 15 Verkeer - Railverkeer

15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Railverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor

 • a. railverkeer;
 • b. spoorwegvoorzieningen, waaronder een station met de daarbij behorende horecabedrijven die in de 'Staat van Bedrijfsactiviteiten - functiemenging' vallen onder categorie A en B1;
 • c. een onderdoorgang ter plaatse van de aanduiding 'onderdoorgang';
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. water;
 • f. verkeersvoorzieningen en straatmeubilair;
 • g. (openbare) nutsvoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding, en
 • h. overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.
15.2 Bouwregels

Op en onder de in lid 15.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met inachtneming van de volgende bepalingen:

15.2.1 Gebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. de gebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de maatvoeringsaanduidingen 'maximale bouwhoogte' is ten hoogste de aangegeven bouwhoogte toegestaan.
15.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 meter bedragen;
 • b. de maximale bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer dan 10 meter bedragen.