direct naar inhoud van 1.1 Leeswijzer
Plan: Saendelft
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0479.STED3774BP-0301

1.1 Leeswijzer

De toelichting behorende bij een bestemmingsplan geeft uitleg over -en een onderbouwing voor- de in de planregels en op de verbeelding opgenomen bestemmingen en regels. De toelichting is hiertoe als volgt opgebouwd.

  • In hoofdstuk 1 Inleiding wordt een inleiding gegeven op het bestemmingsplan. De aanleiding, doelstelling, plangrenzen, en voorgaande plannen worden achtereenvolgens behandeld.
  • In hoofdstuk 2 Beschrijving plangebied wordt een beschrijving gegeven van ruimtelijke en functionele invulling van het plangebied. Daarin komen onder meer de geschiedenis, de stedenbouwkundige invulling van het gebied en de verkeersstructuur aan de orde.
  • Hoofdstuk 3 Ruimtelijk beleidskader geeft een overzicht van het ruimtelijk relevante beleid voor de gemeente Zaanstad en specifiek voor het plangebied.
  • Hoofdstuk 4 Thematische beleidskaders geeft een beschrijving van de bij het opstellen van dit bestemmingsplan van kracht zijnde beleidskaders ten aanzien van de in relatie tot het plan relevante thema's.
  • In hoofdstuk 5 Uitgangspunten en Ontwikkelingen worden de uitgangspunten en ontwikkelingen beschreven voor het gebied. Zo nodig wordt ingegaan op knelpunten die in het gebied voorkomen en wordt daarvoor zo mogelijk een oplossing geboden. Wanneer beleid en de ruimtelijke en functionele analyse niet met elkaar overeenkomen, kan bijvoorbeeld sprake zijn van een knelpunt waarvoor in het bestemmingsplan voor een oplossing gekozen wordt.
  • In hoofdstuk 6 Milieuaspecten worden de resultaten beschreven van de voor het bestemmingsplan relevante en uitgevoerde milieuonderzoeken.
  • In hoofdstuk 7 Water wordt een beschrijving gegeven van het aanwezige water in het plangebied.
  • Hoofdstuk 8 Beschrijving planvorm en bestemmingsregeling bevat de juridische plantoelichting. Daar waar de planregels toelichting behoeven is in dit hoofdstuk een uitleg van de juridische regeling gegeven.
  • In hoofdstuk 9 Uitvoerbaarheid wordt allereerst ingegaan op de economische onderbouwing van de in het plan opgenomen ontwikkelingen. Vervolgens komen aspecten van handhaving aan de orde.
  • Hoofdstuk 10 Burgerparticipatie en overleg tenslotte, geeft de resultaten van het overleg met diverse instanties en instellingen in het kader van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de zienswijzen die zijn ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan evenals een reactie hierop.