direct naar inhoud van 2.3 Functionele structuur
Plan: Saendelft
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0479.STED3774BP-0301

2.3 Functionele structuur

2.3.1 Wonen

Saendelft is van oorsprong een 'Vinex-bouwlocatie', waarbij met het Rijk is afgesproken dat 30% van de woningen in de sociale sector gebouwd zouden worden (huur en/of koop). De overige 70% is vrije sector die zowel in de midden- als in de dure segmentatie gebouwd kon worden.

De stedenbouwkundige vormgeving en functionele kwaliteit gaven via architectonische thema's ruimte om te bouwen in gevarieerde woontypologieën en prijscategorieën.

De kwalitatieve opgave naar de toekomst was daarbij om tot nieuwe impulsen te komen en om daarmee aantrekkelijke woon-en leefmilieus voor de bewoners in de nieuwe woongebieden te creëren. Deze opgave is vertaald binnen de verschillende faseringen, waardoor er een gevarieerd woningbestand is ontstaan met meerdere keuzemogelijkheden voor woningzoekenden.

Saendelft bestaat uit Waterrijk (oostelijk deel tot aan het water de Kaaik) en Parkrijk (westelijk deel). Saendelft is officieel geen apart benoemd gebied van Zaanstad. Het behoort tot de wijk Assendelft Noord en die wijk bestaat weer uit 3 buurten, waaronder Waterrijk, Parkrijk en lintbebouwing langs een gedeelte van de Dorpsstraat vanaf nr. 858 richting het noordelijke woongebied tot aan de spoorwegovergang. Binnen deze lintbebouwing en het woongebied is sprake van grondgebonden woningen in de huur- en koopsector in diverse prijscategorieën. Uitgesplitste demografische gegevens over dit deelgebied zijn moeizaam nader uit te splitsen.

In de structuurvisie Assendelft-Noord is nooit een richtinggevend woningbouwprogramma voor Saendelft opgenomen. Daardoor kan op grond van toekomstige ontwikkelingen of voortschrijdende inzichten op de woningmarkt met het woningbouwprogramma flexibel om worden gegaan.

In het gedeelte Waterrijk zijn 1335 woningen gerealiseerd onderverdeeld naar 1.216 grondgebonden woningen en 119 meergezinswoningen. Hieronder vallen weer 390 woningen in het huur- (29%) en 945 in het koopsegment (71%). De oorspronkelijke dijkwoningen langs de binnendijk bleken niet haalbaar en zijn niet verder ontwikkeld. Dit woongebied kent voorts een inwonersaantal van 7.617 in de leeftijd van 0-89 jaar. Hiervan is circa 3.755 man en circa 3.862 vrouw.

In het gedeelte Parkrijk zijn inmiddels (per 01-01-2012) 2.868 woningen gerealiseerd onderverdeeld naar 2.522 grondgebonden woningen en 346 meergezinswoningen. Per 01-01-2012 vallen daar 637 woningen onder in het huursegment en 2.231 in het koopsegment. Dit woongebied kent voorts een inwonersaantal van 4.691 in de leeftijd 0-89 jaar. Hiervan is circa 2.367 man en circa 2.324 vrouw.

In de komende jaren zal Parkrijk nog afgebouwd moeten worden. Naar verwachting komen er dan nog circa 553 woningen bij. Dat is inclusief 150 woningen van de ontwikkeling 'Overhoeken'.

Het totale gebied van Saendelft kan bij afronding een woningaantal van 4.756 woningen bereiken, wat als bouwactiviteit, vanwege de marktontwikkelingen (crisis en/of afzetbaarheid), mogelijk tot in 2018 kan doorlopen.

2.3.2 Werken

Het plangebied Saendelft is een VINEX-locatie. Wonen is de hoofdfunctie. Toch zijn er in het gebied circa 1275 banen te vinden. Het onderwijs is de belangrijkste werkgever, met ruim 20% van de werkgelegenheid. Hierna volgen de sectoren zakelijke dienstverlening, bouw, detailhandel en gezondheidszorg. De sterke positie van de bouwsector is wellicht verrassend, maar het is goed te bedenken dat dit vooral om zzp'ers gaat. Het woonadres is dan tegelijk het adres waarmee zij ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Daarbij zijn er in het oude lint, de Dorpsstraat, ook een divers aantal vormen van bedrijvigheid te vinden. Het betreft dan veelal ambachtelijke bedrijvigheid.

Er wordt sowieso veel aan huis gewerkt in Saendelft. Het aandeel zzp'ers in de totale werkgelegenheid is 37%, terwijl dit in geheel Zaanstad 12% is.

Ten opzichte van 2008 is de werkgelegenheid in het gebied bijna verdubbeld. Dit heeft natuurlijk te maken met de groei van het aantal bewoners in het gebied. Tegelijk hiermee zijn voorzieningen en werken aan huis meegegroeid. Het werken buitenshuis in Saendelft vindt vooral plaats in scholen en het winkelcentrum Kaaikhof.

Toerisme is een groeisector. Saendelft heeft ten opzichte van toeristische en recreatieve voorzieningen een gunstige ligging. Daarom is het wenselijk om in het plangebied de mogelijkheid te bieden aan bewoners om een Bed & Breakfast te realiseren. Een dergelijke kleinschalige toeristische voorziening past bij het karakter van het plangebied en speelt in op een groeiende vraag.

2.3.3 Voorzieningen
2.3.3.1 Commerciële voorzieningen

Detailhandel en horeca

In Saendelft telt het winkelcentrum Kaaikhof bijna 5000 m² aan winkelvloeroppervlakte (wvo). Er is geen leegstand. Naast winkels kent centrum Kaaikhof nog gezondheidsvoorzieningen, een reisbureau, financiële en persoonlijke dienstverlening. Ook is er nog horeca aanwezig. Het centrum heeft een moderne uitstraling en functioneert goed.

afbeelding "i_NL.IMRO.0479.STED3774BP-0301_0013.jpg"

Winkelcentrum Kaaikhof (foto: Jolanda Hoogendoorn)

Kantoren

Saendelft kent een zeer bescheiden voorraad aan kantoorruimte, circa 300 m² bvo. Deze bevindt zich aan de Kaaikhof. Voor bedrijven aan huis die doorgroeien is er een mogelijkheid bedrijfsruimte te vinden in de multifunctiestrook Saendelft (behoort niet tot het plangebied). In de toekomst worden mogelijk kantoren gerealiseerd in Poort Clam Dycke. Gezien de huidige economische tijd ziet het er niet naar uit dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren binnen de bestemmingsplanperiode. Er wordt hier dan ook niets voor opgenomen in de regels en de verbeelding.

2.3.3.2 Maatschappelijke voorzieningen

In het plangebied bevinden zich de volgende onderwijs- en kinderopvanglocaties;

 • De interconfessionele basisschool 'Octant' aan de Blauwe Ring 89;
 • Een dependence van basisschool 'Octant' in Park Oost;
 • Openbare basisschool 'Ayundo' voor daltononderwijs aan de Blauwe Ring 91;
 • Rooms katholieke jenaplan basisschool 'De Bijenkorf' aan de Saenredamstraat 36;
 • Openbare praktijkschool voor voortgezet onderwijs 'De Brug', het gaat hier om kinderen met een leerachterstand en een IQ tussen de 60 en 80, aan de Saenredamstraat 39;
 • Een gymzaal aan de Saenredamstraat 34;
 • Een buitenschoolse opvang en een kinderdagverblijf van de 'Tinteltuin' aan de Burgemeester de Boerstraat 17;
 • Een buitenschoolse opvang van de 'Tinteltuin' aan de Rode Ring 152.

De Kaaik, aan de Parkrijklaan 121, is het huidige buurtcentrum in de wijk. Hier vinden vier organisaties onderdak:

 • 1. Basisschool de Meander (openbare basisschool voor 4 tot 12 jarigen);
 • 2. Basisschool de Oceaan (interconfessionele basisschool voor 4 tot 12 jarigen);
 • 3. Kinderopvangorganisatie Tinteltuin met 'de Lepelaar' (dit is zowel een kinderdagverblijf voor 0 tot 4 jarigen als een buitenschoolse opvang voor 4 tot 12 jarigen);
 • 4. Stichting Welsaen met zowel een peuterspeelzaal- als een buurtcentrumfunctie (cursussen, activiteiten, ontmoetingen)).

Aan de Burgemeester de Boerstraat nummer 19 bevindt zich Signis. Deze school biedt speciaal onderwijs voor kinderen met (ernstige) spraak- en taalmoeilijkheden. Vanaf hetzelfde adres verzorgt moederorganisatie Kentalis ook een zorgaanbod. Het gaat hierbij om twee groepen van de 'Vroegbehandeling'; een peutercommunicatiegroep en een Diagnose behandelgroep.

Bij winkelcentrum het 'Kaaikhof' bevindt zich het gezondheidscentrum met onder meer huisartsen, fysiotherapie, diëtisten, maatschappelijk werk en een apotheek. Verder is er een aantal kleinschalige zorg-/woonvoorzieningen in de wijk zoals het individueel/beschermd wonen voor gehandicapten van Odion, gezinshuis 'Next door' van "Stichting voor je kiezen" en een woon-en zorgvoorziening van de Prinsenstichting voor verschillende doelgroepen, variërend van laag verstandelijk gehandicapten en meervoudig complex gehandicapten tot dementerende ouderen en gemiddeld zelfstandig volwassenen.

Binnen de grenzen van dit bestemmingsplangebied bevinden zich geen grootschalige sportvoorzieningen. De schoollocaties hebben gymzalen die na schooltijd door andere partijen kunnen worden gebruikt.

2.3.3.3 Recreatie

Binnen het plangebied bevinden zich twee volkstuincomplexen welke vallen onder de bestemming Recreatie. Het eerste complex is volkstuincomplex "Haze Ven". Het complex ligt op een smalle lange kavel in het gebied aan de oostkant van het dorpslint Assendelft, achter Dorpsstraat 703. Het complex wordt omsloten door veenweidegebied. De ingang ligt tussen de huizen aan de Dorpsstraat en er is beperkt ruimte voor parkeren, laden en lossen. In de toekomst zal dit complex grenzen aan het recreatiegebied De Omzoom. Een ander complex van de vereniging, Oktobertje, is zichtbaar maar niet toegankelijk vanaf dit complex. Op dit complex is elke tuin 300 m² groot. Er is geen nutsvoorziening of verenigingsgebouw. De meeste tuinen zijn voorzien van een tuinhuisje of berging. De tuinen zijn hoofdzakelijk in gebruik als moestuin.

afbeelding "i_NL.IMRO.0479.STED3774BP-0301_0014.jpg"

Volkstuincomplex Haze Ven

Het tweede complex betreft school- en volkstuinvereniging "Assendelft-Noord". Dit complex ligt in de noord-oosthoek van Parkrijk in Assendelft. De toegang ligt aan de Dijkgraaf IJffstraat, waar ook parkeergelegenheid is. Het complex is gelegen direct achter school 'De Bijenkorf'. Een groot gedeelte van de grond is dan ook in gebruik als schooltuin voor deze school. Daarbij is ook een klein gedeelte vrijgemaakt voor kindertuinen. Een ander gedeelte van het complex is ingericht als schooltuin voor een andere school. Tot 2009 had de vereniging te maken met leegstand, maar inmiddels niet meer. Buiten een schuilgebouwtje zijn er geen voorzieningen op het complex. Het complex is ook niet afgesloten. Aan bebouwing is weinig toegestaan. De tuintjes zijn bijna geheel als moestuin ingericht. Met de komst van de nieuwbouw raakt het complex meer en meer ingebouwd tussen woningen. De omgeving is verder relatief groen en boomrijk.

afbeelding "i_NL.IMRO.0479.STED3774BP-0301_0015.jpg"

School- en volkstuincomplex Assendelft-Noord

2.3.4 Verkeer
2.3.4.1 Auto

De wijk is intern opgebouwd met een zogenaamde 'ringenstructuur'. De wegen/straten zijn ook zo vernoemd (Zwarte Ring, Rode Ring, Witte Ring, Gele Ring en Blauwe Ring). Deze ringen sluiten aan op de ontsluitingswegen op wijkniveau; de Parkrijklaan, de Saendelverlaan, de Noorderveenweg en de Dorpsstraat. De ontsluitingsstructuur op bovenwijks niveau bestaat uit de N203 ten noorden van Saendelft die als oost-west verbinding fungeert en de N246 ten oosten van de wijk die als noord-zuid verbinding fungeert.

2.3.4.2 Openbaar vervoer

Vanaf het NS-station Assendelft-Krommenie is er een kwartiersverbinding naar Zaandam, Amsterdam en Uitgeest. Naar Alkmaar is er een halfuursverbinding met de trein. Er rijdt één buslijn door Saendelft. Buslijn 63 loopt van station Assendelft-Krommenie door Saendelft, via Assendelft, Westzaan en Koog aan de Zaan naar station Zaandam. De lijn heeft een frequentie van vier keer per uur.

2.3.4.3 Fiets

Binnen het plangebied zijn vrijwel alle wegen toegankelijk voor langzaam verkeer. Belangrijke assen voor fietsers met vrijliggende fietspaden zijn onder andere de Saendelverlaan, de Dorpsstraat en de Noorderveenweg. Daarnaast zijn rondom de school aan de Kreekrijklaan ook vrijliggende fietspaden aanwezig. Deze assen resulteren in doorgaande fietsverbindingen met Assendelft en Krommenie en daarmee de rest van Zaanstad.

2.3.4.4 Parkeren

Het beleidskader voor parkeervoorzieningen binnen de gemeente is de Parkeernota 2009. Hierin liggen de parkeernormen voor bebouwing binnen de gemeente vast. In de nota staan zowel de normen als de praktische capaciteit van parkeervoorzieningen op eigen terrein bij woningen.

Voor de nog te ontwikkelen gebieden in Saendelft gelden andere parkeernormen. Deze parkeernormen zijn opgenomen in een bijlage bij de Parkeernota 2009.

2.3.5 Kabels en leidingen
2.3.5.1 Ondergrondse infrastructuur en bijbehorende bovengrondse bouwwerken

In het plangebied liggen in de grond netwerken van kabels en leidingen voor water, elektriciteit, gas, telecommunicatie, televisie, riolering, drainage en afvalwatertransport. Bij deze kabel- en leidingnetwerken behoren onder- en bovengrondse installaties en bouwwerken zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, pompstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties en gemaalgebouwtjes. Tevens vallen hieronder huisjes voor telecomapparatuur, antennes op gebouwen of in de openbare ruimte, kasten voor elektriciteit, verlichting, televisie, telecommunicatie en verkeer, brandweerkranen, putten voor wateraansluitingen en afsluiters en kranen.

De kabels, leidingen, installaties en bouwwerken zijn eigendom van kabel- en leidingbedrijven (KLB). In het noorden van het plangebied, langs de Provinciale weg, liggen zware transportleidingen van de Nederlandse Gasunie.

Gasunie   Aardgastransportleiding, gas hoge druk (boven de 10bar)  

De lichtere kabels en leidingen worden beheerd door de volgende bedrijven;

Liander   elektriciteit middenspanning (10 kV), laagspanning (220V-380V), gas hoge druk (8 bar), gas lage druk, telecom voor communicatie tussen gasstations  
Liandon   elektriciteit, hoogspanning (50kV)  
PWN   waterleiding, transportleidingen, distributieleiding, brandkranen  
KPN   telecommunicatie, koper kabels, glasvezelkabels  
UPC   telecommunicatie, glasvezel- en coaxkabels  
Tele2   telecommunicatie en glasvezelkabels  
BT Nederland   telecommunicatie en glasvezelkabels  
Eurofiber   telecommunicatie en glasvezelkabels  
GNM Europa BV   telecommunicatie en glasvezelkabels  
Gemeente Zaanstad   openbare verlichting en elektriciteit  
Gemeente Zaanstad   verkeersregelinstallaties, telecommunicatie glas & koper  
Gemeente Zaanstad   riolering, betonnen buizen (vrijverval), persleidingen kunststof en drainage leidingen bij het riool  
Hoogheemraadschap   afvalwatertransportleidingen  
T-Mobile, Vodafone, KPN, Tele2, Ziggo4   antennemasten voor mobiele telecommunicatie  
2.3.5.2 Antennes voor mobiele telecommunicatie

In het plangebied staan op het moment van schrijven (2012) geen antennes. Door het toenemend gebruik van mobiele telefonie en mobiel internet is het mogelijk dat in het plangebied in de toekomst antennes geplaatst gaan worden. Het plaatsen van antennes zal gebeuren volgens de regels van het antennebeleid in Zaanstad. Omdat de locaties nog niet bekend zijn, kunnen deze nog niet opgenomen worden in dit bestemmingsplan.

2.3.5.3 Aardgastransportleidingen

In het noorden van het plangebied, aan de zuidzijde van het NS-spoor, ligt een aardgastransportleiding. Aan weerszijden van deze leiding rust een zakelijk recht. De strook, ook wel zakelijkrechtstrook, veiligheidstrook of belemmerde strook genoemd is voor een 12 inch gasleiding 4 meter (totale breedte buis diameter 2x4). Binnen de strook zijn beperkingen opgelegd waar eigenaren zich aan moeten houden.