direct naar inhoud van 3.3 Provincie
Plan: Saendelft
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0479.STED3774BP-0301

3.3 Provincie

3.3.1 Structuurvisie Noord-Holland 2040 en de ruimtelijke verordening

De structuurvisie Noord-Holland 2040 is vastgesteld op 21 juni 2010 en de eerste herziening op 23 mei 2011. In de ruimtelijke structuurvisie heeft de provincie de hoofdbelangen benoemd die gezamenlijk de ruimtelijke hoofddoelstelling van de provincie vormen. Het gaat om ruimtelijke kwaliteit, duurzaam ruimtegebruik en klimaatbestendigheid. Deze worden geborgd en uitgevoerd door instrumenten in te zetten vanuit de onderliggende provinciale ruimtelijke belangen. Dit zijn:

 • het behoud en ontwikkeling van Noord-Hollandse cultuurlandschappen, natuurgebieden en groen om de stad;
 • milieukwaliteiten;
 • het behoud en ontwikkeling van verkeer- en vervoernetwerken;
 • voldoende en op de behoefte aansluitende huisvesting;
 • gedifferentieerde ruimte voor landbouw en visserij, economische activiteiten en recreatieve en toeristische voorzieningen;
 • voldoende bescherming tegen overstromingen en wateroverlast;
 • schoon drink-, grond- en oppervlaktewater;
 • voldoende ruimte voor het opwekken van duurzame energie.
3.3.2 Provinciale ruimtelijke verordening structuurvisie

De provinciale ruimtelijke verordening is gelijk vastgesteld met de Structuurvisie Noord-Holland 2040 en stelt regels voor de begrenzing van bestaand stedelijk gebied en zeer restrictieve regels voor verstedelijkingsbeleid in het landelijk gebied. Deze regels komen voort uit de ruimtelijke hoofddoelstellingen van de structuurvisie en gaan onder andere over stedelijke ontwikkeling in het buitengebied en de daaraan te stellen ruimtelijke kwaliteitseisen, de Ruimte voor Ruimte-regeling en de mogelijkheden voor verbrede landbouw.

Voor Zaanstad is een groot aantal regels van toepassing:

 • verstedelijking in relatie tot het landelijk gebied, ruimte voor ruimte regeling
 • grootschalige (perifere) detailhandel
 • bestaand bebouwd gebied
 • de Ecologische Hoofdstructuur en de ecologische verbindingszones
 • nationale landschappen en UNESCO-werelderfgoederen: Laag Holland, Stelling van Amsterdam, Wijkermeerpolder
 • rijksbufferzones, weidevogelleefgebieden
 • gecombineerde landbouwgebieden
 • primaire en regionale waterkeringen
 • windturbines, energie en duurzaam bouwen: kleinschalige oplossingen
 • aardkundig waardevolle gebieden.

Op 15 november 2011 heeft GS ingestemd met een wijziging van de begrenzing van de Ecologische Hoofdstructuur en provinciale ecologische verbindingszones.

Voor dit bestemmingsplan zijn vooral de regels met betrekking tot Bestaand Bebouwd gebied van belang. Het plangebied voor dit bestemmingsplan ligt geheel binnen Bestaand Bebouwd Gebied (BBG).