direct naar inhoud van 4.4 Wonen
Plan: Saendelft
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0479.STED3774BP-0301

4.4 Wonen

4.4.1 Woonvisie

De Raad van de gemeente Zaanstad heeft op 22 januari 2009 de woonvisie vastgesteld. Het woonbeleid was in het verleden sterk gericht op kwantiteit: hoge productie om het woningtekort te verminderen. Het primair sturen op kwantiteit geeft echter geen afdoende antwoord meer op de Zaanse uitdaging om een vitale stad in de metropool met Amsterdam als kern te worden. De strategische doelstelling van de woonvisie is daarom het gericht benutten en versterken van verscheidenheid in mensen en woonmilieus vanuit de kracht van de specifieke identiteit van Zaanstad: het Zaans Mozaïek. Bij nieuwe ontwikkelingen zullen de beleidsopgaven vanuit deze visie nagestreefd worden.

4.4.2 Woonschepennota

De Woonschepennota 2010 spreekt zich positief uit over het wonen op het water in woonschepen en geeft hiermee o.a. invulling aan het bepaalde in artikel 88 van de Huisvestigingswet. De nota bevat een actualisatie van het bestaande woonschepenbeleid en speelt daarnaast in op nieuwe inzichten en ontwikkelingen op het gebied van wonen op het water. De nota zet niet in op nieuwe initiatieven voor nieuwe ligplaatsen. Volstaan wordt met de mogelijkheid van verdichten van bestaande locaties of binnen bestaande locaties het aantal ligplaatsen uit te breiden of om knelpunten op te lossen. Indien noodzakelijk dan vormen De Woonschepennota en de Woonschepenverordening samen de basis voor de uitvoering van toezicht en handhaving.

4.4.3 Nieuw fundament, funderingsbeleid particuliere woningen 2010-2020

Zaanstad heeft een omvangrijke voorraad particuliere vooroorlogse huurwoningen. Deze nota formuleert betaalbaar en integraal beleid om de omvangrijke en gecompliceerde funderingsproblematiek beter beheersbaar te maken. De nota biedt samenhang in het realiseren van drie doelstellingen;

  • 1. Garanderen van een minimale bouwkundige kwaliteit van woningen;
  • 2. Bijdragen van verbetering van de woonkwaliteit en de leefbaarheid van buurten;
  • 3. Het mogelijk maken van realisatie van werken in de openbare ruimte.

De raad heeft in januari 2010 gekozen voor het scenario van een 'faciliterende overheid'. Kenmerken hiervan zijn;

  • Kiezen voor een gebiedsgerichte werkwijze waarbij de planning van werken in de openbare ruimte leidend is;
  • Vergroten van de toezichthoudende rol van de gemeente;
  • Een meer evenwichtiger inzet van de dwingende en helpende hand;
  • Het leggen van een sterker accent op de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het pand;
  • Andere belanghebbenden aanspreken.

Voor dit bestemmingsplan kunnen bovenstaande punten van belang zijn of worden voor het woningbestand langs de Dorpsstraat of het woongebied ten noorden gelegen zoals deze binnen de plancontouren vallen. Omdat er binnen deze woongebieden geen funderingsproblemen bekend zijn, heeft het ook geen status als onderzoek- of actiegebied.