direct naar inhoud van 4.6 Maatschappelijke voorzieningen
Plan: Saendelft
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0479.STED3774BP-0301

4.6 Maatschappelijke voorzieningen

4.6.1 "Sociaal perspectief Zaanstad" Sociale structuurvisie 2009-2020

De sociale structuurvisie is vastgesteld door de raad op 19 maart 2009. In de sociale structuurvisie is de sociale ambitie van Zaanstad vastgelegd. Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam als een sociale stad, waar iedereen de kans krijgt zich te ontwikkelen, waar niemand wordt uitgesloten, waar bewoners goed met elkaar om gaan en waar voor iedereen wat te doen is.

De opgave die hieruit volgt is dat Zaanstad dus niet alleen ervoor moet zorgen dat de kwetsbare groepen worden ondersteund, maar er dient ook ruimte te worden geboden aan talenten. Zaanstad moet een aantrekkelijke stad blijven door de midden- en hogere inkomens aan te trekken en te behouden en haar positie te bepalen in de metropoolregio.

Vanuit de Sociale structuurvisie is het voor Saendelft van belang dat er voldoende voorzieningen aanwezig zijn in de wijk. Voor jongeren ontbreken zowel de voorzieningen als de (openbare) ruimte voor talentontwikkeling. Ook de onderwijsvoorzieningen (inclusief brede school) hebben te maken met een enorme krapte. Zoals het er nu uit ziet, kan dit op termijn gecompenseerd worden in Kreekrijk. De krapteproblematiek geeft wel de noodzaak aan om waar mogelijk brede bestemmingsmogelijkheden te creëren. Onder de term 'maatschappelijke doeleinden' kunnen zowel scholen als welzijnsvoorzieningen mogelijk gemaakt worden. Ontmoetingen en talentontwikkelingen kunnen zo beter gefaciliteerd worden.

4.6.2 Wmo Beleidsplan 2011-2015

Het belangrijkste doel van dit beleidsplan is dat inwoners en instellingen van Zaanstad met elkaar een samenleving vormen waarin iedereen zo zelfstandig mogelijk kan functioneren. Zaanstad gaat hierbij, nog meer dan voorheen, de eigen kracht van inwoners aanspreken en stimuleren. Door een effectieve ondersteuning van inwoners die dat nodig hebben, kunnen ze hun zelfredzaamheid vergroten. Het beleidsplan heeft als uitgangspunten 'wederzijds aanspreekbaar', 'klant centraal', 'wijkgerichtheid' en 'integraliteit'.

Het beleidsplan is opgebouwd uit vijf integrale thema's:

  • 1. Ondersteuning van vrijwilligers(organisaties) en mantelzorgers;
  • 2. Levensloopbestendige wijken;
  • 3. Kansen voor kinderen en jongeren;
  • 4. Zinvolle dagbesteding bieden, meedoen, eenzaamheid terugdringen;
  • 5. Zorg voor de kwetsbare inwoners.

Binnen ieder thema wordt aangegeven welke ontwikkelingen er zijn, welke ambities de gemeente heeft en welke acties zij gaat ondernemen om die ambities te realiseren. De bestaande situatie in Saendelft schiet vooral tekort op thema 3. Zowel de voorzieningen als de openbare ruimte bieden onvoldoende ruimte aan de oudere jeugd.

4.6.3 Meerjarenplan 2009-2015, Woonservicewijken Zaanstad

Een woonservicewijk is een wijk waar mensen zelfstandig kunnen blijven wonen, ook als zij minder mobiel zijn of zorg nodig hebben. Het uitgangspunt is om in een woonservicewijk te komen tot een integraal aanbod op het gebied van wonen, zorg en welzijn voor de doelgroep ouderen en mensen met een beperking.

Een woonservicewijk ziet er als volgt uit; het is een wijk waar informatievoorziening op het gebied van wonen, zorg en welzijn aanwezig is, waar de openbare ruimte toegesneden is op de minder mobiele gebruiker, waar de openbaar vervoersdiensten beschikbaar en bruikbaar zijn, waar zorg aan huis geleverd wordt en waar er voldoende toegankelijke en veilige woningen zijn waarin, indien nodig, ook zorg geboden kan worden. Hoewel Saendelft nu niet op de agenda staat om getransformeerd te worden tot een woonservicewijk, bevat de notitie de aanbevelingen om kansen te benutten, bijvoorbeeld door bij herinrichting in het kader van onderhoud en beheer, dit meteen volgens de uitgangspunten van een woonservicewijk te doen.

4.6.4 Nota Gezondheidsbeleid 2008-2012

Centraal doel in de Nota Gezondheidsbeleid 2008-2012 is het verbeteren van de volksgezondheid in Zaanstad en het verkleinen van de gezondheidsverschillen binnen de bevolking. De gezondheid van de inwoners van Zaanstad kan worden verbeterd door het positief beïnvloeden van gezondheid en gezondheidsbeleving, het bevorderen van een gezonde levensstijl, het werken aan een gezondere sociale en fysieke omgeving en het verbeteren van de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de zorg. Door middel van het ontwikkelen van gezondheidsprofielen worden gezondheidsprioriteiten benoemd. Voor de periode 2008-2012 zijn dat overgewicht, schadelijk alcoholgebruik, opvoedingsproblematiek, roken, drugsgebruik en depressie/eenzaamheid.

De nota Gezondheidsbeleid hangt nauw samen met het Wmo beleidsplan. Ze hebben raakvlakken en overlap; mensen die open staan voor actieve deelname en betrokkenheid bij de maatschappij voelen zich gezonder en een goede gezondheid maakt deelname aan het maatschappelijke leven mogelijk. Overstijgend doel is het bevorderen van de kwaliteit van leven van burgers.

Voor Saendelft geldt dat er steeds aandacht moet blijven voor voldoende speelplekken zodat het bewegen van kinderen wordt bevorderd. Ook veilige langzaam-verkeer-routes behoeven aandacht om te stimuleren dat kinderen zoveel mogelijk lopend of fietsend naar school worden gebracht.

4.6.5 Beleidskader Jeugd en Onderwijs 2011-2016: 'Oog voor jongeren'

Het beleidskader voor jeugd en onderwijs is op 27 januari 2011 vastgesteld door de gemeenteraad en formuleert de volgende ambitie voor het jeugd- en onderwijsbeleid: Zaanstad wil dat de jongeren veilig en gezond opgroeien, wil jongeren kansen bieden om hun talenten te ontwikkelen, een goed opleidingsniveau te behalen en perspectief te hebben op een baan en eigen inkomen. Ook wil Zaanstad zich aan jongeren verbinden door voor en samen met hen een goed woon-, leef-, leer- en werkomgeving te creëren.

Het beleidskader wil participatie van jongeren bevorderen en overlast voorkomen/bestrijden. Hier geldt hetzelfde als bij de sociale structuurvisie; er is ruimte nodig voor jongeren om gezond en veilig op te groeien, talenten te ontwikkelen en elkaar te kunnen ontmoeten.

4.6.6 Onderwijs(huisvesting)

De gemeente heeft op grond van de Wet op Primair Onderwijs (WPO), Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) en de Wet op de Expertisecentra (WEC) de plicht om te zorgen voor voldoende schoolgebouwen. Deze verplichting strekt zich uit over zowel de capaciteit, spreiding over de stad als de onderhoudstoestand. Daaruit volgt dat schoolgebouwen op enige termijn vervangen, uitgebreid of gerenoveerd moeten worden.

Vanwege de kwetsbaarheid van de gebruikers van deze gebouwen worden de eisen aan schoolgebouwen steeds strenger, met een grote invloed op de mogelijkheden om deze gebouwen stedenbouwkundig goed in te passen in de bestaande stad. Het gevolg kan zijn dat nieuwe gebouwen niet meer op de oude schoollocatie gebouwd kunnen worden.

Saendelft is één van de wijken waar op korte termijn behoefte is aan meer schoolcapaciteit; hier wordt momenteel niet voldaan aan het gemeentelijk beleid. 40% van de bewoners is jonger dan 20 jaar. In park oost is momenteel een semi-permanente onderwijslocatie gerealiseerd, ter vervanging van de tijdelijke locatie op de zogenaamde 'Forbo-strook'. Aangezien de realisatie van deze school en het bijbehorende schoolplein consequenties heeft voor de waterhuishouding in dit gebied zal er extra oppervlaktewater gerealiseerd worden nabij de nieuw te bouwen school in Kreekrijk.

Vanuit maatschappelijk oogpunt (en de sociale doelstellingen) is het zeer wenselijk dat juist in Saendelft de schaarse mogelijkheden voor 'maatschappelijke doeleinden' in de toekomst benut kunnen worden.