direct naar inhoud van 5.3 Wonen
Plan: Saendelft
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0479.STED3774BP-0301

5.3 Wonen

5.3.1 Uitgangspunten

Woningen worden bestemd met de bestemming 'Wonen'. Binnen deze bestemming wordt een bouwvlak opgenomen waar het hoofdvolume van de woning of het gebouw binnen valt. Over het algemeen omvat dat bouwvlak de bestaande maten van het aanwezige hoofdvolume alsmede de bijbehorende goot- en/of nokhoogte. Aan de voorzijde en vaak deels aan de zijkant van de woningen en de gebouwen worden de gronden bestemd met de bestemming 'Tuin', waarbinnen geen (grotere) bebouwing mogelijk is. De rest van het bij de woning of gebouw behorende erf krijgt de bestemming wonen, maar is gelegen buiten het bouwvlak. Hier kunnen bij de woning of het gebouw behorende bouwwerken worden gerealiseerd (aanbouwen, bergingen e.d.). Bij het bestemmen hiervan worden aanbouwen en bijgebouwen van woningen in het algemeen dan ook niet opgenomen binnen het bouwvlak.

Bij het maken van het nieuwe bestemmingsplan zijn de bebouwingsmogelijkheden van de woningen en de bijbehorende bouwwerken geactualiseerd naar de uitgangspunten uit de Nota Woonbebouwing Zaanstad 2012. Dit betekent bijvoorbeeld dat de grens tussen de tuin en het erf in zijn algemeenheid op 3 meter terugliggend vanaf de voorgevelrooilijn van de woning wordt gesitueerd. Op specifieke punten waarbij hiervoor vanuit het ruimtelijk beeld argumenten zijn, kan gekozen worden deze grens/verdeling van het erf in 'Tuin' en 'Wonen' op een andere plaats te situeren, bijvoorbeeld wanneer een woning feitelijk over twee voorkanten beschikt, wanneer een belangrijk doorzicht aanwezig is of wanneer de reeds aanwezige bebouwing verder naar voren ligt.

In het geval van een stolpachtig volume wordt deze grens in het algemeen op de achtergevelrooilijn van de woning gesitueerd vanwege het karakteristieke open karakter van het erf bij een dergelijk volume.

Mogelijkheden voor uitbreiding van de woning voor wat betreft het hoofdvolume ofwel ondergeschikte aanbouwen, zijn opgenomen conform de uitgangspunten uit de Nota Woonbebouwing. Voor de specifieke mogelijkheden wordt verwezen naar de betreffende planregels of de nota.

Een specifieke vorm van een bij de woning behorend bouwwerk die hier nog genoemd dient te worden is de steiger. Vanuit gemeentelijk oogpunt zijn in principe steigers toegestaan met een maximale maat van zes meter breed en 1 meter diep. Voorwaarde hierbij is echter wel dat het Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier (HHNK) akkoord geeft.

De uitgangspunten voor de bijbehorende bouwwerken die bij 'Wonen' zijn gehanteerd, zijn ook gehanteerd bij de bestemmingen 'Gemengd', 'Gemengd - 1', 'Bedrijf' en 'Bedrijf - 1'.

5.3.2 Ontwikkelingen

De ontwikkelingen met betrekking tot wonen staan nationaal en lokaal onder druk. Dit in verband met de crisis op de woningmarkt, waar het gaat om de afzetbaarheid, de hypothecaire mogelijkheden en andere ontwikkelingen. Welk instrumentarium er ontwikkeld gaat worden om de woningmarkt die volledig op slot ligt weer in beweging te krijgen, is niet te voorzien.

De hoeveelheid nieuwbouwwoningen die jaarlijks gerealiseerd kan worden hangt af van wat de markt in Zaanstad kan opnemen. De komende jaren zal die behoefte aan een jaarlijkse toevoeging van nieuwe woningen binnen Zaanstad gewenst blijven, ondanks de concurrentie van de bestaande voorraad.