direct naar inhoud van 5.4 Maatschappelijke voorzieningen
Plan: Saendelft
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0479.STED3774BP-0301

5.4 Maatschappelijke voorzieningen

5.4.1 Uitgangspunten

Zoals in paragraaf 4.6 Maatschappelijke voorzieningen is vermeld zijn in het plangebied Saendelft relatief weinig scholen en andere maatschappelijke voorzieningen voor bijvoorbeeld jongeren en buurtwerk. Daarom is onderzocht in hoeverre een ruime bestemmingsregeling mogelijk is. Een en ander heeft geresulteerd in de volgende uitgangspunten.

De in het plangebied aanwezige maatschappelijke functies zoals de aanwezige scholen krijgen de bestemming 'Maatschappelijk'. Hierin zijn, op nagenoeg alle schoollocaties, maatschappelijke functies overeenkomstig de 'Staat van Bedrijfsactiviteiten - functiemenging' toegestaan. Uitzondering hierop vormt de gymzaal aan de Saenredamstraat. Vanwege overschrijding van de voorkeursgrenswaarde voor geluid van het railverkeer, zijn geluidgevoelige maatschappelijke functies op deze locatie uitgesloten.

Ook bij deze bestemming 'Maatschappelijk' wordt in het algemeen een onderscheid gemaakt tussen bouwvlak, waarbinnen het hoofdvolume moet vallen, en bijbehorend erf zonder bebouwing of tuin. Onderzocht is of, gelet op de criteria voor milieu en het voorkomen van nadelige effecten op de omliggende (woon)omgeving, uitbreiding van het bouwvlak van de scholen mogelijk is. Dit bleek bij twee scholen mogelijk. Uitbreiding van het bouwvlak van de scholen aan de Saenredamstraat en de Burgemeester de Boerstraat mogelijk is niet mogelijk zonder concreet bouwplan. Dit vanwege het overschrijden van de voorkeursgrenswaarden voor geluid op deze locaties.

5.4.2 Ontwikkelingen

De school De Bijenkorf aan de Saenredamstraat heeft concrete plannen voor uitbreiding met klaslokalen op de verdieping. Zie paragraaf 5.2.3.

De semi-permanente uitbreiding voor Octant (in het park) is met ingang van schooljaar 2012-2013 in gebruik genomen.