direct naar inhoud van 5.6 Bedrijvigheid
Plan: Saendelft
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0479.STED3774BP-0301

5.6 Bedrijvigheid

5.6.1 Uitgangspunten

In het plangebied aanwezige bedrijvigheid wordt op verschillende manieren bestemd. Kleinschalige aan huis gebonden ondergeschikte bedrijvigheid valt binnen de mogelijkheden van de bestemming 'Wonen'. Waar een combinatie van wonen en bedrijvigheid aanwezig of wenselijk is, of een uitwisselbaarheid tussen deze functies, wordt de bestemming 'Gemengd' gegeven. Voor specifieke functies als bijvoorbeeld horeca of (zwaardere) bedrijvigheid worden de bijbehorende specifieke bestemmingen gebruikt. Ook bij deze bestemmingen wordt in het algemeen een onderscheid gemaakt tussen bouwvlak, waarbinnen het hoofdvolume moet vallen, en bijbehorend erf zonder bebouwing of tuin.

Afhankelijk van de specifieke situatie, vigerende regeling en beleidsuitgangspunten wordt gekeken of een gedetailleerde bestemming of een meer flexibele wijze van bestemmen wordt toegepast (met eventueel wenselijke uitbreidingsmogelijkheden). Belangrijk aandachtspunt is hierbij het eventuele nadelige effect op de omliggende (woon)bebouwing dat een dergelijke aanpassing van de bestemming met zich mee brengt.

Het winkelcentrum functioneert goed. Ruimte voor uitbreiding is niet noodzakelijk. Zaanstad kent al een lage vloerproductiviteit. Dit betekent in feite dat er te veel winkelmeters zijn. Wel is het wenselijk dat binnen de Kaaikhof flexibel wordt omgegaan met het inpassen van functies. Dit is gewenst om leegstand te voorkomen.

Het winkellandschap is dynamisch. Door de opkomst van internetwinkelen staan branches onder druk (reisbureaus, boekwinkels etc.) terwijl anderen hier juist van profiteren. In winkelstraten worden naast winkels vaak allerlei diensten aangeboden. Hierbij dient men te denken aan bijvoorbeeld nagelstudio's. Ook de mogelijkheid te schuiven tussen commerciële (detailhandel, horeca, kantoor) en maatschappelijke functies (gezondheidszorg) is wenselijk.

Horeca kan zich vestigen in de Kaaikhof. Het werkt ondersteunend aan de daar aanwezige winkels. In de commerciële plint van 'Gemengd- Uit te werken' (nabij het station) kan gedacht worden aan horeca die niet leidt tot een te grote overlast voor omwonenden.

Commerciële ruimte plint

Om de levendigheid in het gebied te vergroten is de mogelijkheid commerciële ruimten te realiseren bij hoogbouw een interessante optie. In 'Gemengd- Uit te werken' (nabij het station) is hoogbouw voorzien. Wanneer in de plint hiervan kleinschalige commerciële ruimten kunnen worden gerealiseerd komt dit zowel ten goede aan de levendigheid als sociale veiligheid in het gebied. Naast commerciële functies (kantoortjes, rustige horeca maar beperkt detailhandel) kan ook gedacht worden aan maatschappelijke functies. Bovendien biedt dit doorgroeimogelijkheden voor de vele zzp'ers die een bedrijf aan huis hebben.

Woon-werk-eenheden

Zoals gezegd neemt het aantal zzp'ers, en hiermee het werken aan huis, in de toekomst verder toe. Het is van belang bestemmingsplantechnisch zo goed mogelijk mee te denken aan de mogelijkheden voor werken aan huis.

Om werken in de wijk verder te stimuleren is het accommoderen van woon-werk-eenheden een optie. Denk aan een woning met praktijkruimte, atelierwoningen of kantoor aan huis. Ook hier geldt dat dit de mogelijkheid biedt voor zzp'ers om binnen de wijk door te groeien. Dit is ook in sociaal opzicht van belang. Als een ondernemer in de wijk waar hij woont actief kan blijven kunnen werk en privé beter met elkaar worden gecombineerd. Ook werkt dit bevorderend voor de leefbaarheid in de wijk; deze loopt niet elke ochtend leeg.

In de 'Algemene gebruiksregels' is daarom een regeling opgenomen voor een huisgebonden beroep of bedrijf.