direct naar inhoud van 6.3 Externe veiligheid
Plan: Saendelft
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0479.STED3774BP-0301

6.3 Externe veiligheid

6.3.1 Inleiding

Voor de planologische ontwikkelingen in een plangebied kan het aspect externe veiligheid een belemmering vormen. Het gaat dan vooral om de volgende activiteiten:

  • Risicodragende activiteiten bij bedrijven;
  • Transport van gevaarlijke stoffen over het spoor, het water en de weg;
  • Transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen;
  • Beperkingengebied externe veiligheid van Schiphol;
  • Externe veiligheidsrisico's van de windturbines

De gevolgen van deze aspecten zijn voor het plangebied onderzocht en in de volgende paragrafen opgenomen. Het gaat hierbij met name om een beoordeling van het plaatsgebonden- en groepsrisico dat veroorzaakt wordt door de activiteiten.

6.3.2 Risicodragende activiteiten bij bedrijven
6.3.2.1 Texaco, tankstation te Krommenie
  • Het plaatsgebonden risico (PR)

Net buiten het plangebied ligt één bedrijf waarop het Bevi van toepassing is. Dit is het LPG-tankstation Texaco. Het plaatsgebonden risico heeft geen consequenties voor het plangebied.

afbeelding "i_NL.IMRO.0479.STED3774BP-0301_0028.jpg"

Invloedsgebbied van Texaco binnen het plangebied

  • Het groepsrisico (GR)

Het plangebied Saendelft ligt voor een deel wel binnen het invloedsgebied van Texaco. Uit de QRA van het tankstation blijkt dat het berekende groepsrisico onder de oriëntatiewaarde ligt. De overlapping van het invloedsgebied met het plangebied is minimaal en valt bovendien samen met de belemmeringenstrook van een hogedruk gasleiding. Hieruit volgt dat er op dit deel niet gebouwd mag worden waardoor het groepsrisico niet kan wijzigen als gevolg van het bestemmingsplan. Deze risicobron geeft derhalve geen belemmeringen voor het plangebied.

6.3.3 Transport van gevaarlijke stoffen
6.3.3.1 Transport van gevaarlijke stoffen over het spoor, het water en de weg
  • Transport van gevaarlijke stoffen over het spoor

Het plangebied ligt niet binnen het invloedsgebied van een spoortraject waarover het vervoer van gevaarlijke stoffen plaats vindt. Het vervoer van gevaarlijke stoffen over een spoortraject vormt geen belemmering voor het plangebied.

  • Transport van gevaarlijke stoffen over het water

Het plangebied ligt niet binnen het invloedsgebied van het Noordzeekanaal of een andere vaarweg waarover het vervoer van gevaarlijke stoffen plaats vindt. Het vervoer van gevaarlijke stoffen over het water vormt geen belemmering voor het plangebied.

  • Transport van gevaarlijke stoffen over de weg

Het plangebied ligt binnen het invloedsgebied van een weg waarop vervoer van gevaarlijke stoffen plaats vindt. Buiten het plangebied ligt de provinciale weg N246 voor vervoer van gevaarlijke stoffen. De provinciale weg N246 is opgenomen in de huidige route voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Uit de berekeningen blijkt dat er geen PR van 10-6 per jaar aanwezig is. De PR contour van 10-6 per jaar ligt op de weg. Er wordt voldaan aan de grenswaarde voor het PR. Het groepsrisico binnen het invloedsgebied van de provinciale weg N246 is bijna verwaarloosbaar klein. Binnen het plangebied zijn geen grootschalige nieuwe ontwikkelingen gepland. De route vervoer gevaarlijke stoffen geeft geen belemmeringen voor het plangebied.

6.3.3.2 Transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen

Het plangebied Saendelft ligt voor een deel binnen het invloedsgebied van de aardgastransportleiding W-571-04 van Gasunie NV. Voor deze leiding is een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) met rekenprogramma "Carola" uitgevoerd. De QRA is uitgevoerd met de populatiebestanden voor de huidige en geprojecteerde bestemmingen binnen het invloedsgebied van de leiding. Het rapport is als Milieuonderzoek bij de toelichting gevoegd. De leidingen zijn in de onderstaande figuur weergegeven.

afbeelding "i_NL.IMRO.0479.STED3774BP-0301_0029.jpg"

De 40bar gasleiding is met een rode stippenlijn aangegeven.

Voor de leiding W-571-04 is het plaatsgebonden risico binnen het invloedsgebied berekend. Uit de berekening is gebleken dat er voor de leiding geen plaatsgebonden risicocontour van 10-6 per jaar aanwezig is. Dit houdt in dat het plaatsgebonden risico van de leiding op de leiding zelf ligt. Voor de leiding is tevens het groepsrisico berekend.

Uit de berekening is gebleken dat het GR van de leiding de oriëntatiewaarde niet overschrijdt.

Externe veiligheid als gevolg van de aardgastransportleiding geeft geen belemmeringen. DE ligging van de leidingen met de bijbehorende belemmeringenstrook is op de verbeelding weergegeven. De belemmeringenstrook voor de leiding W-571-04 is 4 meter aan weerszijden van de leiding. Binnen de belemmeringenstrook van de leiding zijn geen nieuwe bouwwerken en kwetsbare bestemmingen toegestaan.

De externe veiligheid vormt geen belemmering voor de bestaande functies binnen het plangebied. Indien de scholen hun bouwvlak willen vergroten met een Wabo-afwijkingsprocedure is een onderzoek naar de externe veiligheid met betrekking tot de hogedrukaardgastransportleiding noodzakelijk. Dit geldt niet voor de Bijenkorf aan de Saenredamstraat 36. De uitbreiding van deze school is mogelijk zonder onderzoek naar de externe veiligheid, omdat er gebouwd wordt binnen het huidige bouwvlak en het huidige bouwvlak van deze school net buiten het invloedsgebied van de buisleiding valt.

6.3.4 Overige buisleidingen

Binnen het plangebied bevinden zich 8bar gasleidingen van het energiebedrijf Liander. De minimale afstand voor de afstand tot deze leidingen is 3,5 meter aan weerzijden van de leiding. In de huidige situatie wordt voldaan aan deze afstand. In de onderstaande afbeelding is de situering van 8bar gasleidingen binnen het plangebied in het paars weergeven. De rode lijnen in onderstaande afbeelding zijn 10/50 kV grondkabels, maar deze zijn in het kader van externe veiligheid niet relevant.

afbeelding "i_NL.IMRO.0479.STED3774BP-0301_0030.jpg"

Situering 8bar gasleidingen in het plangebied (in paars).