direct naar inhoud van 6.4 Geluid
Plan: Saendelft
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0479.STED3774BP-0301

6.4 Geluid

6.4.1 Wegverkeerslawaai

Uit geluidsberekeningen blijkt dat de geluidsbelasting binnen het plangebied op een groot aantal geluidsgevoelige bestemmingen ten gevolge van het wegverkeerslawaai de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschrijdt. Vooral de eerstelijns bebouwing langs de wegen ondervinden een geluidbelasting hoger dan 60 dB (Lden). De geluidbelasting is maximaal 65 dB (Lden).

Voor de bestaande woningen in het plangebied vormt de geluidbelasting geen belemmering. Wanneer er nieuwe geluidgevoelige ontwikkelingen plaatsvinden, moet er een nader geluidonderzoek worden uitgevoerd.

De reeds verleende hogere waarde, verleend aan woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen, zijn opgenomen in tabellen in het volledige Milieuonderzoek.

6.4.2 Railverkeerslawaai

Het plangebied ligt voor een deel binnen de geluidzone van het spoortraject Zaandam-Alkmaar. De geluidzone bedraagt ter hoogte van het plangebied 200 meter aan weerszijden van het spoortraject.

In de onderstaande figuur zijn de berekende geluidcontouren opgenomen. Uit de berekeningen blijkt dat de geluidbelasting binnen het plangebied door railverkeer 65 dB (Lden) is. De geluidbelasting op de eerstelijnsbebouwing langs de spoorweg is maximaal 60 dB (Lden).

afbeelding "i_NL.IMRO.0479.STED3774BP-0301_0031.jpg"

Geluidbelasting door railverkeerlawaai, prognose 2012

6.4.3 Industrielawaai

Het plangebied ligt voor een deel binnen de geluidzone van gezoneerd industrieterrein Assendelft. Rond het industrieterrein Assendelft is op 14 mei 1990 bij Koninklijk besluit (nr. 90.011657) een geluidszone als gevolg van de Wet geluihinder vastgesteld. In het saneringsprogramma "Industrielawaai, industrieterrein Assendelft" zijn maximaal toelaatbare geluidniveau's (MTG's) voor woningen binnen de zone vastgesteld. In de onderstaande figuur zijn de geluidzone en de 50 en 55 dB(A) geluidcontouren weergeven. Binnen de 55 dB(A) contour bevinden zich volgens het saneringsprogramma geen geluidgevoelige bestemmingen. Het plangebied valt buiten de 55 dB(A) geluidscontour van het industrieterrein Assendelft, maar deels binnen de 50 dB(A) geluidscontour. Dit is op de verbeelding weergegeven middels de gebiedsaanduiding 'geluidzone-industrie'.

afbeelding "i_NL.IMRO.0479.STED3774BP-0301_0032.jpg"

Gezoneerd industrieterrein Assendelft

Voor de geluidgevoelige bestemmingen binnen het plangebied, welke binnen de 50 dB(A) geluidcontour van industrieterrein Assendelft vallen, zijn hogere waarden vastgesteld. Deze zijn opgenomen in de volgende tabel;

Plaats   Adres   Aantal woningen   Geluidbelasting in dB(A)   Verleend  
Assendelft   Hoek Dorpsstraat/Burg. De Boerstraat   5   55   2000  

Woningen met in het verleden vastgestelde hogere waarden als gevolg van Industrieterrein Assendelft

6.4.4 Geluid en nieuwe ontwikkelingen

Onderdelen van de wijk Saendelft moeten nog afgerond worden. Het gaat hier om de volgende onderdelen:

  • Woningbouw in Poort Saendelft, net ten zuiden van de spoorlijn;
  • Een bouwvlak met een uit te werken bestemming Gemengd langs de Saendelverlaan;
  • Een bouwvlak met een uit te werken bestemming Wonen in het zuidwesten van de wijk Saendelft west (Tuinwijk).

Voor deze ontwikkelingen geldt dat er, voor wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai, hogere waarden zijn vastgesteld in het kader van het bouwplan van deze woningen. Indien er gebouwd wordt conform dit bouwplan geeft geluid geen belemmering. Indien de uitwerking afwijkt van het bouwplan is een aanvullend akoestisch onderzoek noodzakelijk naar de geluidsbelasting als gevolg van wegverkeer en railverkeer.

Het globaler bestemmen van de scholen

De schoollocatie op de Saenredamstraat 34 betreft een gymzaal. Dit is een niet-gevoelige functie. Wanneer de functie wijzigt naar een geluidsgevoelige functie (bijvoorbeeld een leslokaal), is aanvullend akoestisch onderzoek noodzakelijk naar de geluidsbelasting als gevolg van railverkeer.

Geluid als gevolg van het railverkeer geeft een belemmering voor vergroting van het bouwvlak voor school de Brug. Geluid als gevolg van wegverkeerslawaai geeft hier geen belemmering.

Vergroting van het bouwvlak van school de Signis aan de Burgemeester de Boerstraat wordt belemmerd door zowel het railverkeerslawaai als het wegverkeerslawaai. Voor vergroting van het bouwvlak is aanvullend akoestisch onderzoek noodzakelijk.

Het vergroten van het bouwvlak en de globalere bestemming van de school aan de Blauwe Ring wordt niet belemmerd door geluidwetgeving. Deze wijziging kan daarom in het bestemmingsplan mee worden genomen.

Bijenkorf

Voor de Bijenkorf aan de Saenredamstraat 36 geldt dat de geluidbelasting als gevolg van railverkeerslawaai voor een deel de voorkeursgrenswaarde van 55 dB overschrijdt. Voor de uitbreiding met twee lokalen op het dak is een hogere waarde vereist. Het railverkeerslawaai heeft consequenties voor de uitbreiding van de Bijenkorf. In verband met de uitbreiding is akoestisch onderzoek uitgevoerd, gericht op de specifieke ontwikkeling. De geluidbelasting als gevolg van het railverkeerslawaai is 60 dB op de gevel. Dit betekent dat een hogere waarde noodzakelijk is.

Er kan een hogere waarde worden verleend, omdat:

  • de wettelijk maximaal toelaatbare grenswaarde van 68 dB, in dit geval gelijk met de norm uit het gemeentelijk beleid, op de school niet wordt overschreden;
  • maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting doeltreffend zijn maar op overwegende stedebouwkundige en financiële bezwaren stuiten;
  • de geluidbelasting de gemeentelijke norm (ambitiewaarde) overschrijdt maar dat op basis van algemeen belang (onderwijsfunctie) kan worden afgeweken van de gemeentelijke norm;
  • voldaan wordt aan de voorwaarden (geluidsluwe gevel en geluidsluwe buitenruimte en indeling gebouw) uit het gemeentelijk beleid.

De geluidbelasting als gevolg van het wegverkeerslawaai van de Provinciale weg is 50 dB op de gevel. Dit betekent dat een hogere waarde noodzakelijk is.

Er kan een hogere waarde worden verleend, omdat:

  • de wettelijk maximaal toelaatbare grenswaarde van 68 dB, in dit geval gelijk met de norm uit het gemeentelijk beleid, op de school niet wordt overschreden;
  • maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting doeltreffend zijn maar op overwegende financiele bezwaren stuiten;
  • voldaan wordt aan de voorwaarden (geluidsluwe gevel en geluidsluwe buitenruimte en indeling gebouw) uit het gemeentelijk beleid.

De hogere waarden procedure is parallel aan de bestemmingsplanprocedure gevolgd. De verleende hogere waarden staan in de volgende tabel weergegeven.

Locatie   Object   Hogere waarde   Bron  
Saenredamstraat 36   School de Bijenkorf   60 dB   Spoorlijn Zaandam - Uitgeest  
Saenredamstraat 36   School de Bijenkorf   50 dB   Provincialeweg  

Voormalige boerderij aan de Noorderweg 9

Geluid van het wegverkeer vormt voor de voormalige boerderij enkel een probleem indien er geluidsgevoelige functies worden toegevoegd binnen de bestemming Gemengd-1.

Voor geen van de benoemde ontwikkelingen geeft industrielawaai een belemmering.