direct naar inhoud van 6.6 Lucht
Plan: Saendelft
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0479.STED3774BP-0301

6.6 Lucht

Het bestemmingsplan Saendelft betreft hoofdzakelijk een conserverend plan. In het nieuwe bestemmingsplan zijn ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan geen wijzigingen opgenomen welke een negatieve invloed hebben op de luchtkwaliteit.

In het Besluit NIBM (Niet In Betekenende Mate) is opgenomen dat onder bepaalde voorwaarden een activiteit als 'Niet in betekendende mate' kan worden beschouwd. Dit is vooral het geval als de bijdrage in de concentratie luchtverontreinigende stoffen van de activiteit minder bedraagt dan 3% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie voor stikstofdioxide en zwevende deeltjes.

In de regeling NIBM zijn activiteiten aangewezen die in ieder geval niet in betekenende mate bijdragen aan de concentratie luchtverontreinigende stoffen. Het betreffen de volgende activiteiten die relevant zijn voor het bestemmingsplangebied "Woningbouwlocaties die netto niet meer dan 1500 nieuwe woningen omvat". De bovengenoemde activiteiten gelden voor één ontsluitingsweg. Er mag per bestemmingsplan/project uitgegaan worden van maximaal twee ontsluitingswegen.

Uit onderzoek naar de luchtkwaliteit voor de jaren 2011, 2015 en 2022 blijkt dat er geen overschrijdingen van de grenswaarden voor de luchtkwaliteit plaatsvinden. Er kan dan ook geconcludeerd worden dat dit ook het geval zal zijn voor de tussenliggende jaren. Luchtkwaliteit vormt dan ook geen belemmering voor het bestemmingsplan.

De verruimde mogelijkheden in het plan betreffen kleinschalige bedrijvigheid welke mogelijk worden gemaakt in de bestemming Gemengd aan de Dorpsstraat en de verruimde mogelijkheden bij scholen. Deze verruimde mogelijkheden zullen niet zo veel voertuigbewegingen genereren dat de normen voor luchtkwaliteit zullen worden overschreden.