direct naar inhoud van 6.7 Geur
Plan: Saendelft
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0479.STED3774BP-0301

6.7 Geur

6.7.1 Geurbeleving

In Zaanstad ligt het percentage geurgehinderden als gevolg van bedrijven, volgens de Zaanpeiling van 2009, rond de 50%. Uit de Zaanpeiling 2009 blijkt dat het aantal geurgehinderden, als gevolg van de bedrijven, voor Assendelft Noord op 40% ligt.

Uit de Zaanpeiling 2009 is tevens de mate van geurhinder, per soort geur en per wijk, onderzocht. In de onderstaande tabel is de mate waarin geuroverlast door de inwoners wordt ervaren opgenomen. Hieruit blijkt dat de inwoners van Saendelft/Assendelft Noord meer hinder van de linoleumgeur van de Forbofabriek ondervinden dan de rest van Zaanstad. Voor de overige geurbronnen geldt dat het percentage ernstige geurhinder lager ligt dan het gemiddelde in Zaanstad.

Type geur   Verwer-king cacao bonen   Koffiebranderij   Pinda-
branderij  
Chocopasta
branderij  
Snoep   Koekjes   Lino-
leum  
Op- en overslag van olie   Meelver-werking  
Assendelft Noord   1,4   1,0   1,0   1,4   1,0   0,5   8,0   1,4   0,5  
Zaanstad   6,2   2,1   1,5   2,3   2,4   2,4   2,8   5,5   2,3  
6.7.2 Geuremitterende bedrijven binnen en buiten het plangebied

In het plangebied bevinden zich geen grote geuremitterende bedrijven. Wel liggen er twee geuremitterende bedrijven nabij het plangebied:

  • 1. Forbo Flooring Coral

Buiten het plangebied bevindt zich het bedrijf Forbo Flooring Coral (voorheen Bonar Floors) aan de Vlietsend 20a te Krommenie. In het bedrijf worden entree vloersystemen geproduceerd. Op basis van het VNG-boekje “Bedrijven en milieuzonering” uitgave 2009 heeft het bedrijf een sbi- code 1393. De richtafstand voor het aspect geur is 100 meter. Omdat het bedrijf voor het aspect geluid een richtafstand van 200 meter heeft, valt het bedrijf onder categorie 4.1 bedrijven. De afstand tussen het bedrijf en de dichtstbijzijnde woningen is circa 200 meter. Het bedrijf voldoet daarmee aan de richtafstand voor het aspect geur (en geluid). Overigens is voor het bedrijf in 2006 door het bevoegd gezag een (milieu)vergunning verleend waarin maatregelen gericht op het verminderen van de geuremissie zijn opgenomen.

  • 2. Forbo Flooring B.V.

Buiten het plangebied ligt Forbo Flooring B.V. (Industrieweg 12 te Assendelft). De geurproducerende bedrijfsactiviteiten van Forbo Flooring liggen op circa 300 meter afstand van het plangebied. Het bedrijf is een producent van vinyl en linoleum vloerbedekkingen. De bedrijfsactiviteiten van het bedrijf zijn niet vermeld in de VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering' uitgave 2009. In deze brochure zijn voor een aantal aspecten, waaronder geur, richtafstanden opgenomen voor allerlei bedrijfsmatige activiteiten. Omdat de bedrijfsmatige activiteiten van Forbo Flooring te Assendelft niet in de VNG-brochure voorkomen, kan het bedrijf voor het aspect geur niet worden getoetst. Daardoor kan de milieucategorie van het bedrijf ook niet bepaald worden. Dit bedrijf valt binnen het bestemmingsplan 'Industrieterrein Assendelft Noord' en krijgt een aparte functieaanduiding (ook wel maatbestemming genoemd). Dit betekent dat, indien het bestaande bedrijf ophoudt te bestaan, alleen een soortgelijk bedrijf of een bedrijf dat past binnen de algemene toelaatbaarheid op die plek kan worden toegelaten.

Het bedrijf krijgt op termijn een nieuwe omgevingsvergunning (voorheen milieuvergunning). Momenteel heeft het bedrijf een vergunningsprocedure lopen bij het bevoegd gezag, de provincie Noord-Holland.

In de aanpak van de geurbelasting worden bij de bedrijven met een relevante geurverspreiding in het kader van de omgevingsvergunning maatregelen ter beperking van de geurverspreiding voorgeschreven. Op de langere termijn is de verwachting dat door de geurbeperkende maatregelen, die zullen worden opgenomen in de omgevingsvergunning, de geuremissie van de bedrijven zal afnemen. Hierdoor zal de mate van geurhinder in het plangebied ook geleidelijk afnemen.

Daarnaast heeft het bedrijf momenteel het ISO 14001 certificaat en heeft zich daardoor verplicht continu verbeteringen (inclusief maatregelen gericht op het verminderen van de geuremissie) in de bedrijfsvoering door te voeren.

Het plangebied Saendelft ligt op circa 300 meter afstand van de geurproducerende bedrijfsactiviteiten van Forbo Flooring te Assendelft. De bestaande situatie in het plangebied Saendelft wordt opnieuw vastgelegd. Naar aanleiding van het bestemmingsplan is er geen specifiek geuronderzoek uitgevoerd, omdat er ook geen relevante gegevens over de geuremissie van het bedrijf bekend zijn. Hierdoor kan op dit moment voor het plangebied niet worden beoordeeld of er sprake is van een acceptabele geursituatie.

Tijdens een arbitragezaak rond de woningbouw in Saendelft is de geuremissie van Forbo Flooring onderzocht. Het bedrijf heeft ermee ingestemd dat de woningen op een afstand van 180 meter van de fabriek mochten worden gebouwd.

6.7.3 Ontwikkelingen

Binnen het plangebied zijn enkele uit te werken bestemmingen opgenomen, op meer dan 600 m afstand, gemeten vanaf de geurproducerende bedrijfsactiviteiten van Forbo Flooring te Assendelft. Op deze locaties is woningbouw voorzien. In het vigerende bestemmingsplan is al een uit te werken woonbestemming voor deze locaties opgenomen. Er is feitelijk geen sprake van een nieuwe ontwikkeling. Voor het bedrijf zijn de bestaande, dichterbij gelegen woningen in de directe omgeving maatgevend. Door de realisatie van de woningen op de nieuwbouwlocaties zal het bedrijf niet worden beperkt in de uitvoering van hun vergunde bedrijfsactiviteiten. In de uitwerkingsregels is als voorwaarde opgenomen dat er sprake dient te zijn van een acceptabel woon- en leefklimaat.