direct naar inhoud van 6.9 Natuur en Ecologie
Plan: Saendelft
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0479.STED3774BP-0301

6.9 Natuur en Ecologie

Naar aanleiding van het bestemmingsplan is er geen specifiek onderzoek uitgevoerd naar de aanwezige natuurwaarden in het plangebied. Reden hiervoor is dat er geen nieuwe ontwikkelingen zijn gepland waarvoor een onderzoek in het kader van de Flora- en faunawet of de Natuurbeschermingswet '98 noodzakelijk is. Daarnaast kenmerkt het gebied zich door een hoge mate van verstening. De aanwezige groenstroken zijn ook niet interessant in het kader van natuurwaarden.

De oostelijke kant van Saendelft heeft de meeste natuurwaarden door de combinatie water (Binnendelft) en land, waarbij relatief natuurvriendelijke oevers zijn aangelegd. Binnen de nieuwbouwwijk zijn de oevers langs de Luwte en de Zomerzon voor natuur het meest interessant.

Eventuele ontwikkelingen binnen het plangebied worden niet belemmerd door de aanwezigheid van beschermde diersoorten, zoals (weide)vogels, vleermuizen, specifieke zoogdieren (o.a. Noordse Woelmuis) en vis- en amfibiesoorten.