direct naar inhoud van 7.3 Waterstructuur
Plan: Saendelft
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0479.STED3774BP-0301

7.3 Waterstructuur

Het plangebied ligt waterhuishoudkundig gezien in de Polder Assendelft. In deze polder worden, afhankelijk van het gebruik, in de verschillende deelgebieden verschillende waterpeilen gehandhaafd. Voor bestemmingsplan Saendelft kan er een onderscheid worden gemaakt in het peilvlak in het dorpslint en de spoorbaan en het peilvlak in de uitbreidingswijk.

7.3.1 Dorpslint en spoorbaan

In het dorpslint wordt hoofdzakelijk ten behoeve van de conservering van de funderingen van woningen een waterpeil gehandhaafd van NAP -1,65 m. Ook de spoorbaan is ingericht op dit waterpeil. De waterlopen liggen hoofdzakelijk aan de achterkant van de woningen en het watersysteem is, omdat het minimaal is in afmeting en oppervlakte, kwetsbaar voor verontreiniging en extreme neerslag. Het systeem wordt gevoed via inlaten vanuit de Kil en stroomt af via stuwtjes naar het landelijk gebied. De watergangen worden onderhouden door de aanliggende perceeleigenaren.

Het grondwater op de percelen langs de Dorpsstraat wordt gereguleerd door watergangen aan de achterkant. Op sommige percelen is door het zakken van het maaiveld de drooglegging minimaal en treed wateroverlast op.

7.3.2 Uitbreidingswijk

Bij de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk is een robuuste waterstructuur gemaakt. Deze is ingericht op de geplande inrichting van Saendelft. Bij de realisatie van de uitbreidingswijk is in combinatie met de hoogteligging van het maaiveld en de waterstructuur gekozen voor een peilregime waarbij zoveel als mogelijk gebruik gemaakt wordt van het gebiedeigen water. Afhankelijk van de neerslag wordt uit het watersysteem van de nieuwbouwwijk pas geloosd als het peil stijgt boven NAP -2,13 m en water ingelaten als het peil lager komt dan NAP -2,23 m. Daar waar mogelijk zijn natuurvriendelijke oevers ingericht ter ondersteuning van de watergebonden flora en fauna. Een deel van de Binnendelft (aan de oostgrens van het bestemmingsplangebied) valt binnen het bestemmingsplan. De Binnendelft hoort waterhuishoudkundig gezien bij bestemmingsplan Landelijk Gebied Assendelft. Het waterpeil in dit gebied is in de zomer NAP -2,20 m en in de winter NAP -2,30 m.

De watergangen worden onderhouden door het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de gemeente Zaanstad. Momenteel is het hoogheemraadschap bezig met een watergebiedplan. Dit kan leiden tot wijziging van de waterpeilen en het verschuiven van de peilgebiedgrenzen.

In aanvulling op de geplande bebouwing wordt er nu in het park in Saendelft Oost een school gebouwd. Omdat deze aanvullende bebouwing de verhouding tussen oppervlaktewater en verhardingsoppervlakte verstoort, heeft de gemeente Zaanstad bij het toekennen van een watervergunning voor deze school de verplichting op zich genomen binnen twee jaar 200 m² extra oppervlaktewater te realiseren. Deze compensatie gaat naar verwachting plaatsvinden binnen het plangebied Kreekrijk.