direct naar inhoud van Regels
Plan: Beheersverordening Zaandam Oud-West
Status: vastgesteld
Plantype: beheersverordening
IMRO-idn: NL.IMRO.0479.STED3843BV-0001

Regels

Hoofdstuk 1 Overgangs- en slotregels

Artikel 1 Algemene bepalingen

Op de onderhavige beheersverordening Zaandam Oud-West zijn met inachtneming van het bepaalde in deze beheersverordening van overeenkomstige toepassing:

 • a. de voorschriften (thans: regels) en plankaart (thans: verbeelding) van het bestemmingsplan Zaandam Oud West, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Zaanstad op 29 november 2007 en opgenomen in de bijlagen;
 • b. de verleende vrijstellingen, ontheffingen, afwijkingen en omgevingsvergunningen voor het afwijken van het bestemmingplan Zaandam Oud West.

Artikel 2 Begrippen

2.1 beheersverordening

De beheersverordening Zaandam Oud-West met identificatienummer NL.IMRO.0479.STED3843BV-0001 van de gemeente Zaanstad.

2.2 plan

Het bestemmingsplan Zaandam Oud West zoals vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Zaanstad op 29 november 2007.

Artikel 3 Begrippen in het plan

Artikel 1 van het plan blijft ongewijzigd door Artikel 2 van de beheersverordening en blijft van toepassing voor de uitleg van de regels van het plan.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 4 Vervallen regels

4.1 4.1 Bestemmingsplan Zaandam Oud West

Hoofdstuk II van het plan wordt gewijzigd als volgt:

 • a. Artikel 9 lid 8 Wijzigingsbevoegdheid Lijst van bedrijfstypen en Staat van horeca-activiteiten vervalt.
 • b. Artikel 11 lid 6 Wijzigingsbevoegdheid Staat van horeca-activiteiten vervalt.
 • c. Artikel 13 lid 6 Wijzigingsbevoegdheid vervalt.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 5 Algemene bouwregels

Bij de uitoefening van de bevoegdheid voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een gebouw geldt, in aanvulling op het bepaalde in de regels van het plan, dat:

 • a. voldoende parkeervoorzieningen voor auto's en fietsen worden gerealiseerd op de betreffende locatie of in de directe omgeving daarvan in of buiten het plangebied;
 • b. voldoende betekent dat wordt voldaan aan de normen in de beleidsregels die zijn neergelegd in de "Uitvoeringsnota Parkeren Zaanstad 2016", en;
 • c. indien deze beleidsregels gedurende de planperiode worden gewijzigd, rekening wordt gehouden met de wijziging.

Hoofdstuk 4 Inleidende regels

Artikel 6 Overgangsrecht bouwwerken

6.1 Overgangsregels ten aanzien van bouwwerken

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van de beheersverordening aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van de beheersverordening, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

 • a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
 • b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
6.2 Ontheffing van de overgangsregels ten aanzien van bouwwerken

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.

6.3 Uitzondering op de overgangsregels ten aanzien van bouwwerken

Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van de beheersverordening, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

6.4 Vervallen regels
6.4.1 Bestemmingsplan Zaandam Oud West
 • a. Artikel 28 vervalt.

Artikel 7 Overgangsrecht gebruik

7.1 Overgangsregels ten aanzien van het gebruik

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van de beheersverordening en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

7.2 Veranderen strijdig gebruik

Het is verboden het met de beheersverordening strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met de beheersverordening strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

7.3 Onderbreken strijdig gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van de beheersverordening voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

7.4 Uitzondering ten aanzien van overgangsregels gebruik

Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

7.5 Richtlijnen 79/409/EEG en 92/43/EEG

Lid 1 tot en met 4 zijn van toepassing behoudens voor zover uit de Richtlijnen 79/409/EEG en 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand onderscheidenlijk van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna beperkingen voortvloeien ten aanzien van ten tijde van de inwerkingtreding van de beheersverordening bestaand gebruik.

7.6 Vervallen regels
7.6.1 Bestemmingsplan Zaandam Oud West
 • a. Artikel 27 vervalt.

Artikel 8 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van de beheersverordening Zaandam Oud-West van de gemeente Zaanstad.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van ............... 2017

De voorzitter, de griffier,