direct naar inhoud van Regels
Plan: Saendelft Tuinwijk 1
Status: vastgesteld
Plantype: uitwerkingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0479.STED3784BP-0302

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 Plan

Het uitwerkingsplan Saendelft Tuinwijk 1 met het identificatienummer NL.IMRO.0479.STED3784BP-0302 van de gemeente Zaanstad.

1.2 Uitwerkingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen.

1.3 Bestemmingsplan Saendelft

Het bestemmingsplan Saendelft met het identificatienummer NL.IMRO.0479.STED3774BP-0301 van de gemeente Zaanstad.

1.4 Overige begrippen

Voor de overige begrippen is artikel 1 van het bestemmingsplan Saendelft van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2 Wijze van meten

Voor de wijze van meten is artikel 2 van het bestemmingsplan Saendelft van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3 Tuin

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. tuinen, behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen;
 • b. wonen, slechts voor zover dit plaatsvindt binnen de bijbehorende bouwwerken in de vorm van een erker en voor zover gebouwd aan en ten behoeve van het hoofdgebouw en op de aangrenzende gronden met de bestemming Wonen;
 • c. overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.

3.2 Bouwregels

Op en onder de in lid 3.1 genoemde gronden mag slechts worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. aan de voorgevel van het bijbehorende hoofdgebouw is een erker toegestaan;
 • b. een erker is alleen toegestaan wanneer er sprake is van een vlakke voorgevel;
 • c. de breedte van de erker mag niet meer bedragen dan 66% van de breedte van de voorgevel van het bijbehorende hoofdgebouw;
 • d. de voorzijde van de erker mag niet meer dan 50% van de diepte van de afstand tussen de voorgevelrooilijn tot de perceelsgrens beslaan met een maximum van 1,5 meter;
 • e. de hoogte van de erker mag niet meer bedragen dan de hoogte van de vloer van de eerste verdiepingsvloer van het bijbehorende hoofdgebouw +0,30 meter;
 • f. een afdak boven de voordeur verbonden met de erker is toegestaan tot een maximum van de diepte van de betreffende erker;
 • g. de bouwhoogte van erfafscheidingen mag niet meer dan 1 meter bedragen.

Artikel 4 Verkeer - Verblijfsgebied

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. erftoegangswegen;

met de daarbij behorende:

 • b. groenvoorzieningen;
 • c. water;
 • d. verkeersvoorzieningen;
 • e. speelvoorzieningen;
 • f. straatmeubilair;
 • g. (openbare) nutsvoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding en
 • h. overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.

4.2 Bouwregels
4.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Op en onder de in lid 4.1 genoemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. de helling van bruggen mag niet meer dan 4% bedragen;
 • b. maximale bouwhoogte speeltoestellen: 5 meter;
 • c. maximale bouwhoogte andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde: 3 meter.

Artikel 5 Wonen

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. woningen;

met de daarbij behorende:

 • b. groenvoorzieningen;
 • c. (openbare) nutsvoorzieningen en voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;
 • d. verkeersvoorzieningen;
 • e. water en
 • f. overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.

5.2 Bouwregels

Op en onder de in lid 5.1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met inachtneming van de volgende bepalingen:

5.2.1 Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van de hoofdgebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. het aantal woningen mag niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal woonheden' is aangegeven ;
 • b. de hoofdgebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;
 • c. ter plaatse van de maatvoeringsaanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' is ten hoogste de aangegeven maximum bouwhoogte toegestaan;
 • d. ter plaatse van de maatvoeringsaanduiding 'maximum goothoogte (m)' is ten hoogste de aangegeven maximum goothoogte toegestaan;
 • e. dakkapellen in het voordakvlak of in een naar het openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak zijn toegestaan met dien verstande dat:
  • 1. de hoogte niet meer dan 1,75 meter bedraagt;
  • 2. de zijkant meer dan 0,50 meter van de woningscheidende muur of van de zijkant van het dakvlak is gelegen;
  • 3. de bovenkant meer dan 0,50 meter van de nok is gelegen;
  • 4. de voet tussen 0,50 meter en 1,50 meter boven de goot is gelegen;
  • 5. de breedte niet meer bedraagt dan:
   • 50% van de voorgevel met een maximum van 4,50 meter dan wel
   • 70% van de zij- en achtergevel;
  • 6. niet meer dan twee dakkapellen per dakvlak van de woning zijn toegestaan;
  • 7. bij het bouwen van een tweede dakkapel of twee dakkapellen op een dakvlak deze op een lijn en met een minimale tussenruimte van 0,60 meter gebouwd moeten worden.

5.2.2 Bijbehorende bouwwerken ten behoeve van wonen

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken ten behoeve van wonen gelden de volgende bepalingen:

 • a. binnen de bouwvlakken en op de bij de woning behorende erven die liggen binnen deze bestemming mogen bijbehorende bouwwerken worden gebouwd;
 • b. het maximale bebouwingspercentage bedraagt 50% van het erf behorende bij de woning, voorzien van de bestemming Wonen, met uitzondering van het bouwvlak, tot een maximum van 75 m². Indien het oppervlak van het desbetreffende erf bij de woning groter is dan 300 m², mag maximaal 100 m² worden bebouwd.
 • c. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken bedraagt maximaal de hoogte van de eerste verdiepingsvloer van de woning + 0,3 meter;
 • d. de dakhelling van een bijbehorend bouwwerk is gelijk aan of kleiner dan die van de woning;
 • e. de nok van bijbehorende bouwwerken ligt ten minste 1,50 meter onder de nok van de woning;
 • f. naast de woning gelegen bijbehorende bouwwerken zijn alleen toegestaan aan één zijde van de woning;
 • g. de maximale breedte van naast de woning gelegen bijbehorende bouwwerken is 60% van de breedte van de woning met een maximum van 5 meter;
 • h. dakkapellen in het voordakvlak of in een naar het openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak zijn toegestaan met dien verstande dat:
  • 1. de hoogte niet meer dan 1,75 meter bedraagt;
  • 2. de zijkant meer dan 0,50 meter van de erfgrens of van de zijkant van het dakvlak is gelegen;
  • 3. de bovenkant meer dan 0,50 meter van de nok is gelegen;
  • 4. de voet tussen 0,50 meter en 1,50 meter boven de goot is gelegen;
  • 5. de breedte niet meer bedraagt dan:
   • 50% van de voorgevel met een maximum van 4,50 meter dan wel
   • 70% van de zij- en achtergevel;
  • 6. niet meer dan twee dakkapellen per dakvlak zijn toegestaan;
  • 7. bij het bouwen van een tweede dakkapel of twee dakkapellen op een dakvlak deze op een lijn en met een minimale tussenruimte van 0,50 meter gebouwd moeten worden.

5.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen:

 • a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen, gemeten vanaf de voorgevelrooilijn, mag niet hoger zijn dan 2 meter. Erf- en terreinafscheidingen gelegen vóór de naar de weg gekeerde gevel mogen niet hoger zijn dan 1 meter;
 • b. de maximale bouwhoogte van andere bouwwerken mag niet meer dan 5 meter bedragen.

5.2.4 Dakterras

Voor het bouwen van een dakterras gelden de volgende bepalingen:

 • a. het dakterras wordt vanuit de woning ontsloten;
 • b. op het dakvlak is alleen een bouwwerk geen gebouw zijnde toegestaan in de vorm van een terrasafscheiding;
 • c. het onder b bedoelde bouwwerk is maximaal 1,5 meter hoog;
 • d. zowel het onder b bedoelde bouwwerk als het dakterras liggen minstens 1 meter terug ten opzichte van de voorgevel;
 • e. als de zijgevel gericht is naar het openbaar toegankelijk gebied, ligt het onder b bedoelde bouwwerk en het dakterras minstens 1 meter terug ten opzichte van de zijgevel;
 • f. als het dakterras op een bijbehorend bouwwerk is gelegen en vanuit een kap wordt ontsloten, is de toegang geregeld via een dakkapel of dakloggia;
 • g. als het dakterras op een bijbehorend bouwwerk is gelegen en het terras vanuit een rechte gevel wordt ontsloten, is de toegang geregeld via de bestaande, eventueel aangepaste gevel zonder verdere uitbreidingen.

5.3 Afwijken van de bouwregels
5.3.1 Afwijken met betrekking tot dakkapellen

Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 5.2.1 onder e en artikel 5.2.2 onder h, met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. de bevoegdheid tot afwijken wordt uitsluitend toegepast nadat er is getoetst aan de redelijke eisen van welstand en hierop een positief advies is gegeven;
 • b. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van:
  • 1. het bebouwingsbeeld;
  • 2. de gebouwtypologie;
  • 3. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende percelen en,
  • 4. het openbare karakter van het aangrenzende gebied.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 6 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 7 Algemene bouwregels

De algemene bouwregels zoals genoemd in artikel 24 van het bestemmingsplan Saendelft, zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8 Algemene gebruiksregels

De algemene gebruiksregels zoals genoemd in artikel 25 van het bestemmingsplan Saendelft, zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9 Algemene aanduidingsregels

9.1 Luchtvaartverkeerzone - luchtvaartverkeerzone - 2

Ter plaatse van de aanduiding 'luchtvaartverkeerzone - 2' is gelegen het gebied waarop het bepaalde in artikel 2.2.2 van het Luchthavenindelingbesluit van toepassing is en hier geldt een hoogtebeperking van 150 meter.

Artikel 10 Algemene afwijkingsregels

De algemene afwijkingsregels zoals genoemd in artikel 27.1 van het bestemmingsplan Saendelft, zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11 Overige regels

De overige regels zoals genoemd in artikel 29 van het bestemmingsplan Saendelft, zijn van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 12 Overgangsrecht

12.1 Overgangsregels ten aanzien van bouwwerken
 • a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het uitwerkingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
  • 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  • 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen, wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
 • b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van lid a, een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid a, met maximaal 10%.
 • c. Lid a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

12.2 Overgangsregels ten aanzien van het gebruik
 • a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het uitwerkingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
 • b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
 • c. Indien het gebruik, bedoeld in lid a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
 • d. Lid a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Artikel 13 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het uitwerkingsplan Saendelft Tuinwijk 1'.

afbeelding "i_NL.IMRO.0479.STED3784BP-0302_0005.jpg"