Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Kalverringdijk Noord
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0479.STED3829BP-0201

Regels

1 Inleidende regels
Artikel 1 Begrippen
1.1 plan
Het bestemmingsplan Kalverringdijk Noord  met identificatienummer NL.IMRO.0479.STED3829BP-0201  van de gemeente Zaanstad.
1.2 bestemmingsplan:
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;
1.3 aanduiding
Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden.
1.4 aanduidingsgrens
De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.
1.5 aanduidingsvlak
Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde aanduiding.
1.6 achtererfgebied
Erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 meter achter de voorkanten van daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisenof in het erf achter het hoofdgebouw te komen.
1.7 achtergevel
De van de weg afgekeerde gevel van een gebouw of, indien het een gebouw betreft met meer dan één van de weg afgekeerde gevel, de gevel die kennelijk als zodanig moet worden aangemerkt.
1.8 antenne-installatie
Installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, de bedrading en de wel of niet in de techniekkast opgenomen apparatuur, met de daarbij behorende bevestigingsconstructie.
1.9 antennedrager
Een antennemast of andere constructie bedoeld voor de bevestiging van een antenne.
1.10 bebouwing
Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.
1.11 Bed & Breakfast
Een horecabedrijf, hoofdzakelijk gericht op het verschaffen van tijdelijk nachtverblijf in een gedeelte van een woning, betreffende niet meer dan 6 slaapplaatsen.
1.12 bestemmingsgrens
De grens van een bestemmingsvlak.
1.13 bestemmingsvlak
Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.
1.14 bijzondere bouwlaag
Kelder, souterrain, kap, dakopbouw.
1.15 bouwlaag
Een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering op gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder.
1.16 bouwperceel
Een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.
1.17 bouwperceelgrens
Een grens van een bouwperceel.
1.18 bouwvlak
Een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.
1.19 brutovloeroppervlakte (bvo)
De totale oppervlakte van de bouwlagen met inbegrip van de bouwconstructies, magazijnen, dienstruimten, bergingen etc.
1.20 carport
Een bouwwerk, bedoeld als stallingsplaats voor één of meer auto's, bestaande uit een overkapping met maximaal drie wanden waarvan er ten hoogste twee deel uitmaken van de constructie zelf.
1.21 dakkapel
Een constructie ter vergroting van een gebouw, die zich tussen de goot en de nok van een dakvlak bevindt, waarbij deze constructie onder de noklijn is gelegen en de onderzijde van de constructie in het dakvlak is geplaatst.
1.22 dove gevel
De bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak, zonder te openen delen en met een in NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het verschil tussen de geluidsbelasting van die constructie en 35 dB(A).
1.23 erf
Al dan niet bebouwd perceel of gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een gebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, waarbij de bestemming deze inrichting niet verbiedt.
1.24 hoofdgebouw
Een of meer panden, of een gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer panden of bouwwerken op het perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is.
1.25 huisgebonden activiteit
Het verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid door middel van handwerk, waarvan de aard omvang en uitstraling zodanig zijn, dat de activiteit ter plaatse (in de woning en/of de daarbij behorende bijgebouwen) kan worden uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en de desbetreffende activiteit een ruimtelijke uitstraling heeft die in overeenstemming is met de woonfunctie.
1.26 huisgebonden beroep
Een dienstverlenend beroep, dat op kleine schaal in een woning en/of de daarbij behorende bijgebouwen wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en de desbetreffende beroepsuitoefening een ruimtelijke uitstraling heeft die in overeenstemming is met de woonfunctie.
1.27 kelder
Een bijzondere bouwlaag, waarbij de vloer van de bovengelegen bouwlaag ten hoogste 0,50 meter boven het gemiddeld aangrenzende peil is gelegen.
1.28 mantelzorg
Het bieden van langdurige, intensieve niet georganiseerde zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een ieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of sociale vlak door één of meer leden uit diens directe dan wel sociale omgeving, waarbij de zorgverlening rechtstreeks voorvloeit uit de sociale relatie.
1.29 nutsvoorzieningen
Voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals onder meer tranformatorhuisjes, gasreduceerstations, pompstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen en apparatuur voor telecommunicatie.
1.30 ondergeschikte bouwdelen
De volgende ondergeschikte bouwdelen worden buiten beschouwing gelaten:
 1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, gevel- en kroonlijsten en vergelijkbare ondergeschikte bouwdelen;
 2. aircoinstallaties, ventilatiekanalen, schoorstenen, liftkokers, zonnepanelen, trappenhuizen, luchtkokers, lichtkappen en vergelijkbare ondergeschikte bouwdelen;
 3. luifels, erkers, balkons en overstekende daken en vergelijkbare ondergeschikte bouwdelen.
1.31 peil
Onder het peil wordt verstaan:
 1. voor een bouwwerk op een perceel, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang met dien verstande dat indien een terrein is gelegen aan meerdere wegen de laagste weg bepalend is;
 2. voor gebouwen die in een dijk zijn gebouwd: de hoogte van de kruin van de dijk ter hoogte van de hoofdtoegang;
 3. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld;
 4. indien in of op het water wordt gebouwd: het N.A.P. of het plaatselijk aan te houden waterpeil.
1.32 verkeersvoorzieningen
Rotondes, voet- en fietspaden, bermen, bruggen, viaducten, geluidschermen, onbebouwde parkeervoorzieningen, verkeerslichten enz.
1.33 voorgevel(rooi)lijn (gevellijn)
De op de verbeelding aangegeven lijn, danwel een lijn die evenwijdig aan de as van de weg, langs een wegzijde met een regelmatig ligging van de voorgevel van de bestaande bebouwing is gelegen, die zoveel mogelijk aansluit aan de voorgevels van de bestaande bebouwing en zoveel mogelijk overeenkomstig de richting van de weg loopt.
1.34 vuurwerkbedrijven
Inrichtingen waar professioneel vuurwerk en/of meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk aanwezig is.
1.35 waterkering
Natuurlijke of kunstmatige begrenzing of afscheiding die het water in zijn loop tegenhoudt en het achterliggende gebied beschermt tegen inundatie.
1.36 waterstaatkundige werken
Werken, daaronder begrepen kunstwerken, verband houdend met de waterstaat, zoals dammen, dijken, waterkeringen, sluizen, beschoeiingen, remmingswerken, uitgezonderd steigers.
1.37 zendmast
Een bouwwerk, geen gebouw zijnde, waarop antenne-installaties worden geplaatst.
Artikel 2 Wijze van meten
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1 Afstanden
De kortste afstand tussen bouwwerken onderling alsmede van bouwwerken tot de perceelsgrens gemeten vanaf elk deel van het bouwwerk.
2.2 Bouwdiepte
Vanaf het peil tot aan het laagste punt van het bouwwerk, met uitzondering van fundering of ondergeschikte onderdelen van het bouwwerk.
2.3 Bouwhoogte van een antenne-installatie
Tussen de voet van de antennedrager en het hoogste punt van de antenne-installatie; als de antennedrager aan de gevel van een gebouw wordt bevestigd, wordt gemeten tussen het punt waarop de antenne met antennedrager het dakvlak kruist en het hoogste punt van de antennedrager.
2.4 Bouwhoogte van een bouwwerk
Vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.
2.5 Breedte en lengte of diepte van een bouwwerk
Tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en/of het hart van de scheidsmuren.
2.6 Brutovloeroppervlakte van een gebouw
De bebouwde oppervlakte van de afzonderlijke bouwlagen bij elkaar opgeteld.
2.7 Dakhelling
Langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.
2.8 Goothoogte van een bouwwerk
Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te stellen constructiedeel.
2.9 Hoogte van een windturbine:
Vanaf het peil tot aan de as van de windturbine.
2.10 Inhoud van een bouwwerk
Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.
2.11 Oppervlakte van een bouwwerk
Tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.
2 Bestemmingsregels
Artikel 3 Groen
3.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. groenvoorzieningen;
 2. fiets- en voetpaden;
 3. water(berging), waterhuishoudkundige voorzieningen en oeververbindingen;
 4. speelvoorzieningen en kunstobjecten;
 5. nutsvoorzieningen
 6. toegangen tot aangrenzende percelen;
 7. overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Op en onder de in lid artikel 3 lid 1 genoemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met inachtneming van de volgende bepalingen:
 1. de bouwhoogte van speeltoestellen bedraagt ten hoogste 5 meter;
 2. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt ten hoogste 3 meter.
Artikel 4 Tuin
4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. tuinen en erven, behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen;
 2. ter plaatse van de aanduiding geluidsscherm (gs) tevens voor geluidsschermen;
 3. groenvoorzieningen;
 4. nutsvoorzieningen;
 5. water(berging) en waterhuishoudkundige voorzieningen;
 6. overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.
4.2 Bouwregels
Op en onder de in lid artikel 4 lid 1 genoemde gronden mag slechts worden gebouwd ten dienste van de bestemming met inachtneming van de volgende regels:
 1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer dan 1 meter mag bedragen;
 2. de bouwhoogte van geluidsschermen ter plaatse van de aanduiding geluidsscherm (gs) mag maximaal 4 meter bedragen;
 3. de bouwhoogte van andere bouwwerken geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 3 meter.
4.3 Specifieke gebruiksregels
4.3.1 Strijdig gebruik
Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend het gebruik ten behoeve van parkeren.
Artikel 5 Verkeer - Verblijfsgebied
5.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. wegen met een functie voor zowel het langzaam verkeer als buurtontsluiting;
 2. parkeer- en verkeersvoorzieningen
 3. groenvoorzieningen;
 4. water(berging) en waterhuishoudkundige voorzieningen
 5. speelvoorzieningen
 6. nutsvoorzieningen
 7. overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.
5.2 Bouwregels
Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met inachtneming van de volgende regels:
 1. de bouwhoogte van speeltoestellen bedraagt ten hoogste 5 meter;
 2. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde bedraagt ten hoogste 3 meter.
Artikel 6 Wonen
6.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. wonen;
 2. aan huis gebonden beroep of activiteit;
 3. mantelzorg;
 4. ter plaatse van de aanduiding geluidsscherm (gs) tevens voor geluidsschermen;
 5. tuinen en erven;
 6. parkeervoorzieningen;
 7. perceelontsluitingen
 8. overige voorzieningen ten dienste van de bestemming.
6.2 Bouwregels
Op en onder de in lid artikel 6 lid 1 genoemde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten dienste van de bestemming, met inachtneming van de volgende regels:
6.2.1 Hoofdgebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
 1. hoofdgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak in de vorm van grondgebonden woningen;
 2. het aantal woningen per bouwvlak mag niet meer bedragen dan op de verbeelding is aangegeven.
 3. de goot- en bouwhoogte bedraagt ten hoogste de ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' aangegeven maatvoering;
 4. dakkapellen in het voordakvlak, of in een naar het openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak zijn toegestaan, met dien verstande dat:
  1. de hoogte van de dakkapel niet meer dan 1,75 meter bedraagt;
  2. de zijkant van de dakkapel niet meer dan 0,50 meter van de woningscheidende muur of van de zijkant van het dakvlak is gelegen;
  3. de bovenkant van de dakkapel meer dan 0,50 meter onder de nok is gelegen;
  4. de voet van de dakkapel tussen 0,50 meter en 1 meter boven de goot is gelegen;
  5. de breedte van de dakkapel niet meer bedraagt dan 50% van de voorgevel met een maximum breedte van 4,50 meter bij dakkapellen in het voordakvlak, of 70% van de zijgevel bij dakkapellen in het naar het openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak;
  6. niet meer dan 2 dakkapellen per woning zijn toegestaan, met dien verstande dat deze op één lijn en met een minimale tussenruimte van 0,60 meter geplaatst moeten worden.
6.2.2 Bijbehorende bouwwerken
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels:
 1. bijbehorende bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan binnen het achtererfgebied;
 2. de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken bedraagt ten hoogste 50% van het achtererfgebied met een maximum van 75 m²;
 3. in afwijking van het bepaalde onder b mag de gezamenlijke oppervlakte van bijbehorende bouwwerken maximaal 100 m² bedragen, mits het achtererfgebied gelijk aan of groter is dan 300 m²;
 4. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken bedraagt maximaal de hoogte van de eerste bouwlaag van het hoofdgebouw + 0,30 meter;
 5. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken is minimaal 1,5 meter lager dan de gerealiseerde bouwhoogte van het hoofdgebouw;
 6. de dakhelling van bijbehorende bouwwerken is gelijk aan of kleiner dan die van het hoofdgebouw;
 7. bijbehorende bouwwerken moeten ten minste 3 meter achter de voorgevelrooilijn liggen of indien grenzend aan openbaar toegankelijk gebied, in het verlengde van de zijgevel;
 8. de maximale breedte van naast de woning gelegen bijbehorende bouwwerken is 60% van de breedte van de woning met een maximum van 5 meter;
6.2.3 Erkers
In afwijking van het bepaalde onder artikel 6 lid 2.2 onder g mogen aan de voorgevel van hoofdgebouwen uitbouwen worden gerealiseerd in de vorm van erkers, met dien verstande dat:
 1. een erker alleen is toegestaan wanneer er sprake is van een vlakke voorgevel;
 2. de breedte van de erker niet meer bedraagt dan 66% van de breedte van de voorgevel van de woning;
 3. de voorzijde van de erker niet meer dan 50% van de diepte van de afstand tussen de voorgevelrooilijn tot de perceelsgrens beslaat met een maximum van 1,5 meter;
 4. de hoogte van de erker niet meer bedraagt dan de hoogte van de vloer van de eerste bouwlaag van het bijbehorende hoofdgebouw +0,30 meter;
6.2.4 Dakterras
Voor het bouwen van een dakterras gelden de volgende regels:
 1. een dakterras wordt vanuit de woning ontsloten;
 2. op het dakvlak is alleen een bouwwerk geen gebouw zijnde toegstaan in de vorm van een terrasafscheiding met een maximale hoogte van 1,5 meter;
 3. een dakterras ligt minstens 1 meter terug ten opzichte van de voorgevel;
 4. als de zijgevel gericht is naar openbaar toegankelijk gebied, ligt het dakterras minstens 1 meter terug ten opzichte van de zijgevel;
 5. als het dakterras op een bijbehorend bijgebouw is gelegen en vanuit een kap wordt ontsloten, is de toegang geregeld via een dakkapel of dakloggia;
 6. als het dakterras op een bijbehorend bijgebouw is gelegen en het terras vanuit een rechte gevel wordt ontsloten, is de toegang geregeld via de bestaande, eventueel aangepaste gevel zonder verdere uitbreidingen.
6.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
 1. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen bedraagt ten hoogte 2 meter met dien verstande dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de voorgevel niet meer dan 1 meter mag bedragen;
 2. de bouwhoogte van geluidsschermen ter plaatse van de aanduiding geluidsscherm (gs) mag maximaal 4 meter bedragen;
 3. de bouwwerken van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 meter.
6.3 Afwijken van de bouwregels
6.3.1 afwijken met betrekking tot dakkapellen
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid artikel 6 lid 2.1 onder d ten behoeve van het plaatsen van dakkapellen, met inachteming van de volgende regels:
 1. de bevoegdheid tot afwijken wordt uitsluitend toegepast nadat er is getoetst aan de redelijke eisen van welstand en hierop een positief advies is gegeven;
 2. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van:
  1. het bebouwingsbeeld;
  2. de gebouwtypologie;
  3. de bezonningssituatie op de aangrenzende persen;
  4. gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende percelen;
  5. het openbare karakter van het aangrenzende gebied.
6.4 Specifieke gebruiksregels
6.4.1 Toegestaan gebruik
Onder toegestaan gebruik wordt verstaan het gebruik van gedeelten van woningen ten behoeve van een huisgebonden beroep en/of activiteit, mits:
 1. de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd blijft;
 2. het vloeroppervlak in gebruik voor de beroeps- of de bedrijfsmatige activiteit niet groter is dan 30% van het bruto vloeroppervlak van de woning en vrijstaande en aangebouwde bijbehorende bouwwerken, met een maximum van 65 m2;
 3. de ruimtelijke uitstraling en invloed op de omgeving passend is bij de woonfunctie;
 4. wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid;
 5. het gebruik geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het (vaar)verkeer;
 6. er geen horeca en/of detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd bed and breakfast tot een maximum van 6 slaapplaatsen in de woning of in aangebouwde bijbehorende bouwwerken en een beperkte verkoop ondergeschikt aan de beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten;
 7. het beroep of bedrijf door de bewoner wordt uitgeoefend.
6.5 Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening het plan te wijzigen in die zin dat de verbeelding wordt gewijzigd door één of meerdere bouwvlakken binnen een bestemmingsvlak met de bestemming 'Wonen' van de verbeelding te verplaatsen, mits:
 1. het aantal bouwvlakken niet wordt gewijzigd;
 2. de totale oppervlakgte van het bouwvlak niet wordt vergroot;
 3. er geen onevenredige aantasting plaatsvind van:
  1. de bezonningssituatie op de aangrenzende percelen;
  2. de gebruiksmogelijkheden van het perceel en de aangrenzende percelen;
  3. de schaal van het bebouwingsbeeld zoals deze wordt bepaald door de in het algemeen langs een wegzijde of binnen een cluster aanwezige geveldbreedten, kavelgrootten, grondvlakken, goot- en nokhoogtes, voorgevelrooilijnen - die bepalend zijn voor de afstand tussen bebouwing en openbare ruimte, nokrichting, kapvormen en de maaswijdte tussen bouwwerken (doorzicht).
Artikel 7 Waarde - Archeologie 5
7.1 Bestemmingsomschrijving
De voor "Waarde - Archeologie 5'' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de behoud en bescherming van archeologische waarden.
Voor zover op de plankaart nog andere dubbelbestemmingen voor deze gronden zijn aangegeven, is de volgende voorrangsregeling van toepassing:
 1. in de eerste plaats de bepalingen van Waterstaat - Waterkering;
 2. in de tweede plaats de bepalingen van Waarde - Archeologie 5;
7.2 Bouwregels
7.2.1 Omgevingsvergunning voor het bouwen
Voor de bouw van bouwwerken, waarbij grondwerk wordt verricht op een diepte van meer dan 0,50 meter onder het maaiveld moet alvorens een omgevingsvergunning voor het bouwen wordt verleend, door de aanvrager een rapport op basis van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) worden overgelegd waarin:
 1. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanraag kunnen worden verstoord in voldoende mate zijn vastgesteld; en
 2. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden bewaard en/of gedocumenteerd.
7.2.2 Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen
Indien uit het in lid artikel 7 lid 2.1 genopemde rapport blijkt dat archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen zullen worden verstoord, kunnen één of meerdere van de volgende voorwaarden worden verbonden aan de omgevingsvergunning voor het bouwen:
 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
 2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
 3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg, die voldoet aan bij de vergunning te stellen kwalificaties.
7.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
7.3.1 Vergunningplichtige werken en werkzaamheden
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een omgevingsvergunning vereist:
 1. het ophogen van de bodem met meer dan 50 centimeter;
 2. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, paden, banen of parkeergelegenheid en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen;
 3. het aanleggen en verbreden van sloten, vijvers en andere wateren;
 4. het verlagen of het verhogen van het waterpeil;
 5. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- of andere leidingen en de daarmee verband houdende constructies;
 6. het bebossen van gronden die op het tijdstip van het kracht worden van dit plan niet als bosgrond kunnen worden aangemerkt;
 7. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte dan 50 centimeter, waartoe ook wordt gerekend woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, aanleggen van drainage en ontginnen.
7.3.2 Uitzondering
Het bepaalde onder artikel 7 lid 3.1 is niet van toepassing voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden die:
 1. het normale onderhoud betreffen, of;
 2. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;
 3. in het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden uitgevoerd, mota verricht door een daartoe bevoegde instantie
 4. niet dieper gaan dan 50 cm beneden het maaiveld.
7.3.3 Toetsingscriteria
De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de archeologische waarden van de gronden.
7.3.4 Onderzoeksplicht
Een omgevingsvergunning kan pas worden verleend nadat door de aanvrager een rapport op basis van de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) is overgelegd waarin:
 1. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden verstoord in voldoende mate zijn vastgesteld; en
 2. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden bewaard en/of gedocumenteerd.
7.3.5 Beoordelingscriteria
Alvorens de omgevingsvergunning wordt verleend moet er ten behoeve van de beoordeling van het rapport advies worden ingewonnen bij een ter zakedeskundige.
7.3.6 Voorwaarden omgevingsvergunning
Indien uit de in lid artikel 7 lid 3.4 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het uitvoeren van werken of werkzaamheden zullen worden verstoord, kunnen één of meerdere van de volgende voorwaarden verbonden zijn aan de omgevingsvergunning:
 1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor de archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
 2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
 3. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan bij de vergunning te stellen kwalificaties.
Artikel 8 Waterstaat - Waterkering
8.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:
 1. de instandhouding en de bescherming van de waterkering;
met de daarbij behorende:
 1. bouwwerken geen gebouwen zijnde;
 2. overige voorzieningen ten behoeve van deze bestemming.
Voor zover op de verbeelding nog andere dubbelbestemmingen voor deze gronden zijn aangegeven, is de volgende voorrangsregeling van toepassing:
 1. in de eerste plaats de bepalingen van Waterstaat - Waterkering;
 2. in de tweede plaats de bepalingen van Artikel 7 Waarde - Archeologie.
8.2 Bouwregels
Op de in lid artikel 8 lid 1 genoemde gronden zijn uitsluitend toegestaan bouwwerken ten dienste van de waterkering.
8.3 Afwijken van de bouwregels
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid artikel 8 lid 2 teneinde gebouwen en bouwwerken ten behoeve van de op deze gronden liggende primaire bestemmingen toe te staan, indien:
 1. de bij de betrokken bestemming(en) behorende bouwregels in acht worden genomen;
 2. het belang van de waterkering door de bouwactiviteit niet onevenredig wordt geschaad;
 3. voorafgaand aan de verlening van de omgevingsvergunning schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de waterbeheerder.
8.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden
8.4.1 Algemeen
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waterstaat - Waterkering' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden van het bevoegd gezag de volgende werken, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden uit te voeren:
 1. het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden;
 2. het aanleggen en/of verharden van wegen, paden of parkeergelegenheid en het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
 3. het verwijderen en/of aanbrengen van bomen en opgaande beplanting;
 4. het graven, dempen, verbreden of verdiepen van waterlopen, waterpartijen en andere wateren;
 5. het verhogen of verlagen van het waterpeil;
 6. het aanleggen van ondergrondse of bovengrondse energie-, transport- en/of communicatieleidingen;
 7. het verwijderen bodemvegetaties, riet en andere oevervegetatie;
 8. het aanbrengen van oeverbeschoeiingen of aanleggelegenheden.
8.4.2 Uitzondering
Het in lid artikel 8 lid 4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:
 1. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning voor het afwijken van de bouwregels is verleend, zoals in lid artikel 8 lid 3 is bedoeld;
 2. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;
 3. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan;
 4. graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten betreffen.
8.4.3 Voorwaarden voor verlening
De werken en werkzaamheden, zoals in artikel 8 lid 4.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien het waterkeringbelang daardoor niet onevenredig wordt geschaad en voorafgaand aan de verlening van de omgevingsvergunning schriftelijk advies bij de betreffende waterbeheerder is ingewonnen.
3 Algemene regels
Artikel 9 Anti-dubbeltelregel
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
Artikel 10 Algemene bouwregels
Bij de uitoefening van de bevoegdheid voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een gebouw geldt dat:
 1. voldoende parkeervoorzieningen voor auto's en fietsen worden gerealiseerd op de betreffende locatie of in de directe omgeving daarvan in of buiten het plangebied;
 2. voldoende betekent dat wordt voldaan aan de normen in de beleidsregels die zijn neergelegd in de “Uitvoeringsnota Parkeren Zaanstad 2016” en;
 3. indien deze beleidsregels gedurende de planperiode worden gewijzigd, rekening wordt gehouden met de wijziging.
Artikel 11 Algemene gebruiksregels
11.1 Strijdig gebruik
Tot een gebruik dat strijdig is met de bestemmingsomschrijving wordt aangemerkt:
 1. een parkeerplaats of fietsenstalling gebruiken, laten gebruiken of in gebruik geven ten behoeve van een andere functie dan parkeren, tenzij op de betreffende locatie, of in de directe omgeving, vervangende parkeerplaatsen dan wel fietsenstallingen worden gerealiseerd van gelijke omvang;
 2. het gebruiken, laten gebruiken of in gebruik geven van gronden en bebouwing ten behoeve van seksinrichtingen;
 3. het gebruiken, laten gebruiken of in gebruik geven van gronden en bebouwing ten behoeve van Bevi-inrichtingen;
 4. het gebruiken, laten gebruiken of in gebruik geven van gronden en bebouwing ten behoeve van vuurwerkbedrijven of als een opslagplaats van vuurwerkverkoop;
 5. het gebruiken, laten gebruiken of in gebruik geven van gronden en bebouwing ten behoeve van geluidzoneringsplichtige inrichtingen;
 6. het gebruiken, laten gebruiken of in gebruik geven van gronden en bebouwing ten behoeve van inrichtingen die zijn genoemd in bijlage C en D van het Besluit M.e.r.;
 7. het gebruiken, laten gebruiken of in gebruik geven van gronden en bebouwing ten behoeve van de opslag van goederen en/of materialen anders dan ter plaatse noodzakelijk is ten behoeve van de bestemming;
 8. het gebruiken, laten gebruiken of in gebruik geven van gronden en bebouwing voor het storten van puin en afvalstoffen;
 9. het gebruiken, laten gebruiken of in gebruik geven van gronden en bebouwing voor de stalling en/of opslag van (aan het oorspronkelijke gebruik) onttrokken voer-, vaar- of vliegtuigen;
 10. het gebruiken, laten gebruiken of in gebruik geven van gronden als permanente standplaats voor kampeermiddelen;
 11. het gebruiken, laten gebruiken of in gebruik geven van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor bewoning, daaronder begrepen het gebruik voor bed and breakfast, mantelzorg en als zorgwoning.
Artikel 12 Algemene aanduidingsregels
12.1 Geluidzone industrie
12.1.1 Aanduidingsomschrijving
Ter plaatse van de aanduiding 'Geluidzone - industrie' zijn de gronden, naast de andere voor die gronden aangewezen bestemmingen, tevens bestemd voor het tegengaan van een te hoge geluidsbelasting op nieuwe geluidgevoelige bebouwing als gevolg van industrielawaai en mede bestemd voor de bescherming en instandhouding van de geluidsruimte in verband met de nabijheid van een inrichting als bedoeld in de Wet geluidhinder
12.1.2 Bouwregels
In afwijking van het bepaalde bij de andere aangewezen bestemmingen geldt dat ter plaatse van de aanduiding 'Geluidzone - industrie' - met uitzondering van herbouw ten behoeve van een bestaande geluidgevoelige functie - het niet is toegestaan om gebouwen ten behoeve van geluidgevoelige functies als bedoeld in de Wet geluidhinder te bouwen dan wel het gebruik van gebouwen ten behoeve van niet-geluidgevoelige functies om te zetten in het gebruik van gebouwen ten behoeve van geluidgevoelige functies.
12.1.3 Afwijken van de bouwregels
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel artikel 12 lid 1.2 teineinde het bouwen van nieuwe woningen en andere geluidsgevoelige bebouwing overeenkomstig de andere bestemmingen toe te staan, mits de geluidsbelasting vanwege het industrieterrein op de gevels van deze woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een verkregen hogere grenswaarde.
Artikel 13 Algemene afwijkingsregels
13.1 Algemeen
Indien niet op grond van een andere bepaling van deze planregels een omgevingsvergunning kan worden verleend, dan kan bij omgevingsvergunning toegestaan worden, dat:
 1. gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen en elektriciteitsvoorzieningen met een maximum bouwhoogte van 5 meter, en een maximale brutovloeroppervlak van 30 m² worden gebouwd;
 2. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals gedenktekens, plastieken, straatmeubilair, vrijstaande muren, keermuren, trapconstructies, bebouwing ten behoeve van al dan niet ondergrondse afvalopslag, geluidwerende voorzieningen, lichtmasten, vlaggenmasten, duikers en andere waterstaatkundige werken worden gerealiseerd;
 3. wordt afgeweken van de in de planregels voorgeschreven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 10% van die maten, afmetingen en percentages, indien deze afwijking bedoeld is voor een ruimtelijk en/of technisch beter verantwoorde uitvoering van het bouwwerk;
 4. het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of -intensiteit daartoe aanleiding geven;
 5. andere bouwwerken ten behoeve van vlucht- en/of noodtrappen worden gebouwd, ter voldoening aan de minimale eisen met betrekking tot brandveiligheid, veiligheid en bruikbaarheid;
 6. met geringe mate kan worden afgeweken van de plaats en richting van de bestemmingsgrenzen, indien dit noodzakelijk is in verband met afwijkingen of onnauwkeurigheden ten opzichte van de feitelijke situatie of in die gevallen waar een rationele verkaveling van de gronden een geringe afwijking vergt.
13.2 Voorwaarden
De omgevingsvergunning als bedoeld in lid artikel 13 lid 1 wordt uitsluitend verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:
 1. het straat- en bebouwingsbeeld;
 2. de woonsituatie;
 3. de milieusituatie;
 4. de verkeersveiligheid;
 5. de sociale veiligheid;
 6. de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.
Artikel 14 Overige regels
14.1 Toegelaten overschrijdingen
Het is toegestaan de in dit plan aangegeven bouw- en/of bestemmingsgrenzen te overschrijden ten behoeve van:
 1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, gevel- en kroonlijsten en vergelijkbare ondergeschikte bouwdelen, mits de overschrijding van de bouw- c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 0,5 meter bedraagt;
 2. airco-installaties, liftkokers, zonnepanelen, trappenhuizen en vergelijkbare ondergeschikte bouwdelen, mits de overschrijding van de bouw- c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 3 meter bedraagt;
 3. ventilatiekanalen, afvoerpijpen, schoorstenen, mits de overschrijding van de bouw- c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 5 meter bedraagt;
 4. luifels, balkons en overstekende daken en andere vergelijkbare ondergeschikte bouwdelen, mits de overschrijding van de bouw- c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 2,5 meter bedraagt.
14.2 Wet- en regelgeving
Indien in de planregels bij dit bestemmingsplan wordt gerefereerd aan wet- en regelgeving betreft het wet- en regelgeving zoals deze luidden op het moment van het ter inzage leggen van het ontwerp.
4 Overgangs- en slotregels
Artikel 15 Overgangsrecht
15.1 Overgangsregels ten aanzien van bouwwerken
Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een vergunning, en afwijkt van het plan, mag mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
 1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
 2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de vergunning wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
15.2 Ontheffing van de overgangsregels ten aanzien van bouwwerken
Bij omgevingsvergunning kan eenmalig worden afgeweken van het bepaalde in artikel artikel 15 lid 1 voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk met maximaal 10 %.
15.3 Overgangsregels ten aanzien van het gebruik
Het gebruik en laten gebruiken van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
15.4 Veranderen strijdig gebruik
Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in artikel 1.3 te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
15.5 Onderbreken strijdig gebruik
Indien het gebruik, bedoeld in artikel 14.3, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
15.6 Uitzonderingen op het overgangsrecht
15.6.1 Uitzondering ten aanzien van bouwwerken
Artikel artikel 15 lid 1 is niet van toepassing op bouwwerken, die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het toen geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
15.6.2 Uitzondering ten aanzien van gebruik
Artikel 14.3 is niet van toepassing op het gebruik of laten gebruiken dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
Artikel 16 Slotregel
Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Vaartzicht' van de gemeente Zaanstad.